L 137 - Forslag til lov om ændring af ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love

(Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol)

Lovforslaget har til formål at indføre hårdere sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger og skærpede krav om sikkerhedsstillelse. Det er en væsentlig forudsætning for opretholdelsen af det danske velfærdssystem, at virksomheder betaler de skatter, som de er pligtige til. Når skatter ikke betales, udhules finansieringen af de velfærdsydelser, vi alle nyder godt af, og tilliden til skattevæsenet kan lide et knæk. Det er derfor helt centralt, at Skatteforvaltningen har effektive og tidssvarende kontrolværktøjer. Dette gælder ikke mindst i tilfælde, hvor virksomhederne ikke vil samarbejde med Skatteforvaltningen, eller hvor virksomhederne bevidst og systematisk forsøger at unddrage skatter til statskassen.

Lovforslaget udmønter dele af den aftale, regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radi- kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet den 29. april 2020 indgik om »Aftale om styr- ket skattekontrol«.

Der foreslås at indføre bødestraf til virksomheder, der ikke imødekommer Skatteforvalt- ningens gentagne anmodninger om oplysninger. Bøden foreslås fastsat til 10.000 kr., men hvis virksomheden fortsætter med at ignorere Skatteforvaltningens anmodninger, vil virk- somheden kunne få bøder på i alt 100.000 kr. Desuden foreslås, at der gives mulighed for at pålægge tvangsbøder ifm. indhentelse af oplysninger til brug for toldkontrollen.

Det foreslås også, at Skatteforvaltningen kan undlade at frigive en sikkerhedsstillelse, hvis der pågår en kontrol af virksomheden. Derudover foreslås det at udvide mulighederne for at kræve sikkerhedsstillelse af virksomheder, der antages at blive anvendt af kriminelle bagmænd til at begå organiseret svig. Endelig foreslås det at udvide Skatteforvaltningens sanktionsmuligheder i form af advarsler og solidarisk hæftelse for momskrav over for virksomheder, der på anden vis deltager i organiseret svig via momskarruseller med ydelser eller kædesvig.

Det foreslås, at lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2021.

Lovforslaget vurderes samlet at kunne medføre et merprovenu fra bødeindtægter og øget regelefterlevelse. Merprovenuet kan dog ikke kvantificeres nærmere. Lovforslaget vurderes med usikkerhed at medføre administrative omkostninger for Skatteforvaltningen på samlet 29,2 mio. kr. i perioden 2021-2026 og 5,3 mio. kr. fra 2027 og frem.

Yderligere henvendelse: Christian Bach Worsøe, tlf. 72 37 05 18

Høring / Folketingets hjemmeside