L 131 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.

(Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget)

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet har den 6. december 2020 indgået aftale om finansloven for 2021, der blandt
andet gennemfører en række initiativer, der har til formål at forbedre den danske natur og miljø. Forslaget har til formål at udmønte en del af denne aftale.

Aftaleparterne ønsker at føre en bæredygtig politik og tage ansvar for den grønne omstilling. Et vigtigt element heri er at modvirke forringelser af den danske natur og miljø. Det er fuldstændigt naturligt, at man i Danmark kan åbne for vandhanen og drikke vandet. Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. De seneste år har der dog vist sig et stigende pres på vores drikkevandsressourcer, og det vurderes derfor vigtigt at sikre den målrettede beskyttelse af drikkevandet fremadrettet.

Mere konkret har dette lovforslag til formål at tilvejebringe den fremtidige finansiering af
grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning ved en forhøjelse af
vandafgiften, hvormed den vigtige opgave at sikre den fremtidige beskyttelse af drikkevandet kan opretholdes. Forhøjelsen af vandafgiften erstatter det midlertidige drikkevandsbidrag, som udløber ved udgangen af 2020. Drikkevandsbidraget blev indført for at finansiere grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning.

Det foreslås, at vandafgiften forhøjes med 19 øre pr. m3, svarende til det gældende drikkevandsbidrag,
der ophører med virkning fra den 1. januar 2021. Afgiften vil fra og med den 1. februar 2021 udgøre 6 kr. og 37 øre pr. m3, hvormed der ikke vil være en ændring i det samlede afgiftsniveau, idet drikkevandbidraget på 19 øre pr. m3 ophører.

Finansieringen af grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning, som
hidtil har været finansieret via drikkevandsbidraget, vil herefter ske på finansloven og
indgå i den tværgående udgiftspolitiske prioritering.

Forhøjelsen af vandafgiften skønnes at indebære et merprovenu på ca. 45 mio. kr. (2021-
niveau) i 2021 såvel umiddelbart som efter tilbageløb og adfærd. Merprovenuet ved den
foreslåede forhøjelse af vandafgiften svarer til provenuet af drikkevandsbidraget i 2020,
som ophører ved udgangen af 2020. Der er derved samlet set ingen provenumæssige konsekvenser ved ophøret af bestemmelserne om drikkevandsbidraget og den foreslåede forhøjelse af vandafgift. Forbrugerne vil desuden ikke opleve ændringen af vandafgiften.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. februar 2021.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Johan Vestergaard Jensen, tlf. 7238 2761

Høring / Folketingets hjemmeside