L 4 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love

(Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksom- hedsomdannelse)

Lovforslaget har til formål at justere en række beskatningsregler med henblik på at sikre imod utilsigtet udnyttelse af skattelovgivningen.

Justeringen af reglerne for hovedaktionærers delsalg af aktier skal hindre utilsigtet udnyttelse af reglerne for aktieavancebeskatning. Skattestyrelsen har ved en early warning gjort opmærksom på, at der ved modeller med opsplitning i flere aktieklasser i et selskab er set eksempler på en utilsigtet udnyttelse af lovgivningen til bl.a. at skabe kunstige skattemæssige aktietab. Det foreslås, at hovedaktionærer skal anvende en ny metode til fordeling af anskaffelsessummen ved delsalg af en aktiebeholdning, når selskabet har flere aktieklasser.

Justeringen af reglerne for beskatning ved nedsættelse af gæld skal hindre utilsigtet udnyttelse af værnsreglerne om behandlingen af skattemæssige underskud og rentefradrag ved gældsnedsættelse. Skattestyrelsen har i en early warning gjort opmærksom på, at de gældende værnsregler kan omgås. Det foreslås at udvide værnsreglerne, så der også sker kurs- gevinstbeskatning eller underskuds- og rentefradragsbegrænsning i bl.a. den situation, hvor et selskab koncernforbundet med debitor erhverver en fordring fra kreditor.

Justeringen af reglerne for beskatning af kapitalfondspartnere skal sikre, at der sker beskatning af kapitalfondspartnere som tilsigtet. Skattestyrelsen har ved en early warning gjort opmærksom på metoder til at undgå, at kapitalfondspartneres merafkast beskattes som personlig indkomst. Det foreslås bl.a., at afkast af udbyttegivende gældsbreve – i lighed med aktieudbytter – beskattes som personlig indkomst hos kapitalfondspartnere.

Endvidere foreslås, at reglerne også omfatter partnere i infrastrukturfonde.

Justeringen af reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse skal hindre, at der ved en skattefri virksomhedsomdannelse af virksomheder under virksomhedsordningen inddrages privat gæld i strid med reglernes hensigt. Det foreslås, at tidspunktet for bedømmelsen af, om en ejer driver flere virksomheder i virksomhedsordningen, er omdannelsesdatoen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2020, men at loven, bortset fra reglerne om beskatning af kapitalfondspartnere, skal have virkning fra fremsættelsestidspunktet idet der er risiko for spekulation i de stramninger af reglerne, som foreslås gennemført ved lovforslaget. Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Simon Lind, tlf. 7238 8950

Høring / Folketingets hjemmeside