L 26 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om retsafgifter

(Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)

Med lovforslaget, som med enkelte justeringer er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 213, folketingsåret 2018-19, 1. samling, gennemføres yderlige forenklinger som opfølgning på ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” af 8. juni 2017 om en række tiltag, der sikrer grundlaget for en sikker og effektiv fremadrettet inddrivelse af gæld til det offentlige. Aftalen er indgået af den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Det er vigtigt for partierne at nedbringe den uholdbart store gæld til det offentlige og medvirke til at genoprette borgernes tillid til skattevæsenet. Det er ikke rimeligt, at andre borgere skal betale for dem, der ikke betaler deres gæld til det offentlige.

Da erfaringerne med udviklingen af det suspenderede it-system EFI/DMI har vist, at det er særdeles vanskeligt at tilpasse et nyt it-system til en kompleks og omfattende lovgivning, er partierne enige om, at der er behov for yderligere forenkling og tilpasning af reglerne på inddrivelsesområdet for at sikre udviklingen af en effektiv it-understøttelse og efterfølgende administration af inddrivelsesopgaven.

Det er derfor fundet nødvendigt at gennemføre regler, der tager sigte på at forenkle og systemunderstøtte de funktioner, som det nye inddrivelsessystem skal have udviklet på nuværende tidspunkt.

Lovforslaget vedrører yderligere forenklinger af regler for forældelse og regler, der har til formål at gøre digitaliseringen og administrationen af visse områder mere smidig og enkel. Det drejer sig om håndtering af modregning ved transporter, retsafgift og situationer, hvor der er flere skyldnere, der hæfter for samme fordring. Herudover foreslås det at fastsætte klarere regler for eftergivelse af gæld og justere reglerne om afskrivning som led i opfølgningen på ophævelsen af en særordning om eftergivelse af gæld for grupper af socialt udsatte (ESG-ordningen). Endelig har det vist sig, at der er behov for en præcisering og justering af reglerne om, hvordan betalinger anvendes, hvor disse skal have virkning tilbage i tid.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 15. november 2019. Visse dele af loven foreslås endvidere at skulle sættes i kraft ved ikrafttrædelsesbekendtgørelser.

Lovforslaget vurderes samlet set at ville forbedre den fremtidige inddrivelseseffektivitet, hvilket alt andet lige vil øge inddrivelsesindtægterne. Størrelsesordenen heraf kan ikke kvantificeres nærmere.

Yderligere henvendelse: Allan Caspersen, tlf. 7237 0317

Høring / Folketingets hjemmeside