L 25 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven

(Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.)

Med lovforslaget foreslås en række tekniske ændringer på pensionsbeskatningsområdet.

Det foreslås at give pensionsinstitutter mulighed for at få adgang til information om udbetalinger fra ratepension og livrente mv. Disse udbetalinger spiller en rolle for muligheden for indbetalinger til aldersopsparing omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 48.000 kr. (2019-niveau). Adgang til information om udbetalingerne vil give pensionsudbyderne mulighed for at yde en fyldestgørende rådgivning af kunder, som påtænker at indbetale til aldersopsparing sidst i arbejdslivet.

Desuden foreslås det at smidiggøre reglerne for flytning af årets indbetalinger mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepensioner og aldersopsparinger. Det vil lette administrationen hos både pensionsinstitutter og myndigheder.

Det foreslås endvidere at justere reglerne for omstruktureringer af pensionsinstitutter. De gældende regler har som følge af samspillet mellem pensionsafkastbeskatningsloven og selskabsskatteloven i visse tilfælde utilsigtede konsekvenser, da fusion af en pensionskasse m.v. og et livsforsikringsselskab kan medføre en beskatning af pensionskassens tidligere beskattede egenkapital, som i den forbindelse overdrages. Forslaget vil give pensionsinstitutterne øget fleksibilitet i forbindelse med omstruktureringer og mulighed for at undgå, at samme afkast beskattes to gange som følge af en omstrukturering.

Endelig foreslås mindre, tekniske justeringer af pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven.

Det skønnes, at lovforslaget samlet set vil ikke vil have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2020.

Yderligere henvendelse: Niklas Skovgaard Larsen, tlf. 7237 3352

Høring / Folketingets hjemmeside