L 24 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

(Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet)

Med lovforslaget gennemføres dele af Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance den 2. april 2019. Aftalen indeholder en lang række initiativer, der skal øge regelefterlevelsen og mindske risikoen for svig på motorområdet. Herudover har lovforslaget til formål at tilpasse reglerne på motorområdet, bl.a. som følge af domme afsagt af Højesteret og EU-Domstolen.

Med lovforslaget foreslås det, at selvanmelderordningen på eksportområdet afskaffes, så Motorstyrelsen fremadrettet vil skulle fastsætte værdien af brugte køretøjer ved eksport med henblik på eventuel udbetaling af eksportgodtgørelse. Derved mindskes risikoen for, at der udbetales eksportgodtgørelse på et fejlagtigt grundlag. Derudover foreslås indførelse af et gebyr for Motorstyrelsens værdifastsættelse af køretøjer til eksport.

Det foreslås desuden at afskaffe kompensationen for udgiften til toldsyn af køretøjer ved eksport og import, der i dag godtgøres med hhv. 400 kr., ved eksport og 60 kr. ved import. Derudover foreslås det, at alle køretøjer skal gennemgå et toldsyn forud for eksport, og at fristerne for udbetaling af eksportgodtgørelse forlænges fra tre til ni uger. Synet skal sikre, at køretøjerne er berettiget til udbetaling af eksportgodtgørelse, og med afskaffelse af kompensationen tydeliggøres det, at det er eksportørernes hhv. importørernes ansvar, at køretøjet er i registreringsklar stand.

Samtidig foreslås en forhøjelse af bødeniveauet ved unddragelse af registreringsafgift og øvrige punktafgifter, så det svarer til bødeniveauet ved unddragelse af skat og moms.

Der foreslås herudover mindre tilpasninger af leasingreglerne, bl.a. som følge af EU-dom og Højesteretsdom. Samtidig ophæves krav om anvendelse af obligatoriske standardformularer ved ansøgning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Det foreslås, at give hjemmel til videregivelse af oplysninger fra Køretøjsregisteret til øvrige EU-lande og endelig forslås enkelte mindre rettelser af motorlovgivningen. Endelig foreslås det at indsætte hjemmel til, at kommunalbestyrelserne kan træffe afgørelse om fritagelse for henholdsvis brændstofforbrugsafgift og vægtafgift for personer med varigt nedsat funktionsevne.

Lovforslaget skønnes at medføre et samlet merprovenu på ca. 10 mio. kr.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Yderligere henvendelse: David Simonsen, tlf. 7238 2536

Høring / Folketingets hjemmeside