L 23 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven

(En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat)

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 212 (2018-19, 1. samling), og udmønter de dele af ”Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV", som forudsætter lovgivning. Aftalen blev indgået den 18. december 2018 af alle Folketingets partier.  For at nedbringe de lange sagsbehandlingstider i klagesystemet og derigennem styrke borgeres og virksomheders retssikkerhed er aftalepartierne enige om at tilføre klagesagsbehandlingen flere ressourcer og at gennemføre en række tiltag, der skal gøre klageforløbet mere effektivt og øge Skatteankestyrelsens produktivitet.

Med henblik på at målrette sagstyperne til afgørelsesmyndighedernes kompetencer foreslås det bl.a. at afskaffe muligheden for, at klager frit kan vælge, om en sag, der er visiteret til et skatteankenævn, i stedet skal behandles af Landsskatteretten. Til gengæld foreslås det at give klageren mulighed for direkte at indbringe sin klagesag for domstolene uden først at skulle indbringe den for klagemyndigheden og vente seks måneder fra dette tidspunkt. I forlængelse heraf foreslås reglerne om omkostningsgodtgørelse justeret. 

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med, at der med ovennævnte aftale også er taget stilling til ankenævnsstrukturen på skatteområdet, herunder en ny struktur for skatteankenævnene, som skal bevare og fremtidssikre et stærkt lægmandselement med fokus på lokal forankring. Derudover foreslås forlængelse af funktionsperioden for skatteankenævn, vurderingsankenævn og fælles ankenævn og udskydelse af virkningstidspunktet for de nye klagebehandlingsregler for vurderingssager.

Som konsekvens af, at funktionsperioden for de nuværende vurderingsankenævn foreslås forlænget til og med den 31. december 2020, og at udsendelsen af de nye og videreførte ejendomsvurderinger påbegyndes omkring medio 2020, opstår der behov for at indføre en række overgangsordninger fra og med den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020, der bl.a. giver Skatteankestyrelsen mulighed for at forberede klager til afgørelse.

Endelig foreslås det, at der fra årsskiftet ikke ydes omkostningsgodtgørelser i klage- og retssager om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat.

 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Yderligere henvendelse: Claus Bergelius, tlf. 7237 3755

Høring / Folketingets hjemmeside