L 21 - Forslag til Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

(Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere)

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i september 2017 aftalen ”Styrket indsats mod sort arbejde”. Lovforslaget udmønter bl.a. en del af denne aftale. Aftalen blev indgået på baggrund af en beretning fra Skatteudvalget om initiativer mod sort arbejde af 25. august 2016 (SAU, alm. del bilag 265, folketingsåret 2015-16).

Det foreslås, at der indføres mulighed for, at Skatteforvaltningen skal kunne give virksomheder et påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, hvis Skatteforvaltningen konstaterer en utilstrækkelig registrering af salgstransaktioner i den pågældende virksomhed.

Derudover foreslås det, at udvalgte brancher generelt skal have pligt til at benytte digitale salgsregistreringssystemer. De udvalgte brancher er kendetegnet ved en generel lav regelefterlevelse og en relativt høj andel af virksomheder, der begår bevidste fejl. Brancherne er således valgt ud fra et hensyn om at målrette påbuddet mod brancher med flest salgsregistreringsfejl, og hvor et påbud om anvendelse af digitale salgsregistreringssystemer forventes at ville have den største effekt.

Endvidere foreslås det at ændre reglerne for udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere. Efter forslaget vil en tredjelandsstatsborger fra den 1. januar 2020 alene kunne få udstedt et skattekort, hvis Skatteforvaltningen kan konstatere, at tredjelandsstatsborgeren har ret til at arbejde her i landet.

Endelig indeholder lovforslaget en konsekvensrettelse af kildeskatteloven som følge af, at pligten til at indbetale ATP af introduktionsydelse er blevet ophævet.

Yderligere henvendelse: Tina Charlotte Olsen, tlf. 7237 6710

Høring / Folketingets hjemmeside