L 165 - Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven

(Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter)

Lovforslaget har for det første til formål at forhøje loftet for indskud på aktiesparekon- toen fra 50.000 kr. i 2019 til 100.000 kr. i 2020. Den foreslåede forhøjelse vil forøge inci- tamentet til at oprette en aktiesparekonto.

Danskerne kunne spare op via aktiesparekontoen for første gang i kalenderåret 2019. Ordningen blev indført med henblik på at gøre det mere attraktivt for danskerne at op- spare i aktier og investeringsbeviser via en nem ordning med en effektiv gennemsnitlig beskatning, der er lavere end den gældende almindelige aktieindkomstbeskatning.

En forhøjelse af loftet på aktiesparekontoen til 100.000 kr. skønnes at medføre et varigt mindreprovenu på ca. 55 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Lovforslaget har for det andet til formål at lempe beskatningen ved investering i investe- ringsinstitutter. Det foreslås at genindføre skattefriheden for udenlandske investorer og danske investeringsinstitutter, hvor de pågældende har investeret i danske investeringsin- stitutter med minimumsbeskatning, der udelukkende investerer i obligationer. Skattefrihe- den blev utilsigtet ophævet ved lov nr. 84 af 30. januar 2019, der for denne del af loven trådte i kraft den 1. marts 2019.

Derudover foreslås det, at tilpasse kildeskattesatsen for udbytte, der betales til danske in- vesteringsselskaber og danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, således at den indeholdte udbytteskat svarer til den endelige skat. Derved undgås, at der skal søges om tilbagebetaling af en ellers for meget indeholdt skat.

Genindførelsen af skattefriheden understøtter, at der ikke utilsigtet opstår et begrænset merprovenu på kort sigt, der dog ikke umiddelbart lader sig kvantificere. Samtidig sikres, at investeringer i obligationer via et investeringsinstitut også fremadrettet vil være et for- nuftigt alternativ til at foretage investeringerne direkte eller vælge andre typer investering.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2020, idet forhøjelsen af loftet for indskud på aktiesparekontoen har virkning fra den 1. januar 2020, og idet skattefriheden ved inve- stering i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, der udelukkende investerer i obligationer, foreslås genindført med virkning fra og med den 1. marts 2019.

Lovforslaget overholder de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Andreas Bøgh Spuur, tlf. 7237 6466

Høring