Skatteministeriet
7. februar 2020

Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

Siden inddrivelsessystemet EFI blev suspenderet den 8. september 2015, er der gennem- ført flere lovgivningstiltag med henblik på at genoprette den offentlige gældsinddrivelse. Som led heri indgik den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konserva- tive Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radi- kale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 8. juni 2017 »Aftale om styrkelse af den offent- lige gældsinddrivelse« med henblik på at sikre grundlaget for en sikker og effektiv fremad- rettet inddrivelse af gæld til det offentlige.

I forlængelse heraf er det fundet nødvendigt at gennemføre regler, der har til formål at understøtte oprydningsarbejdet. Reglerne skal bl.a. gøre så mange fordringer som muligt konverteringsparate, så de kan overflyttes til og potentielt inddrives mere effektivt via det nye inddrivelsessystem, PSRM.

Lovforslaget består af en række elementer. Det foreslås at forlænge forældelsesudskydel- sen af gæld under inddrivelse og paralleldriftsperioden, da oprydningsarbejdet har vist sig betydeligt vanskeligere og mere tidskrævende end forudsat. Herudover foreslås det at æn- dre reglerne om rykkerprocedure og underretning til skyldneren ved overdragelse af gæld til inddrivelse og at indføre en tidsmæssig begrænsning af skyldnerens mulighed for at fremsætte en forældelsesindsigelse. Da det nye inddrivelsessystem ikke kan håndtere for- dringer i tre niveauer, foreslås der ændringer, der sikrer, at dette ikke kan ske. For at gøre så mange fordringer som muligt inddrivelses- og konverteringsparate foreslås der ændrin- ger, der tager højde for de situationer, hvor datooplysninger fra fordringshavere eller gamle inddrivelsessystemer kan være forkerte, hvor gældsposterne og deres renter er blan- det sammen, og hvor konverteringsparate hovedkrav afventer manuel gennemgang af de- res tilknyttede renter og gebyrer. Derudover foreslås det at give Gældsstyrelsen mulighed for i særlige tilfælde at undlade at pålægge rykkergebyr. Endelig foreslås det at forenkle reglerne om forrentning ved modregning af udbetalinger med gæld til det offentlige.

Derudover foreslås det at indføre fradragsret for seniormedlemskontingent i arbejdsløs- hedskasser. Dette forslag vedrører ikke oprydningsarbejdet på inddrivelsesområdet.

Lovforslaget foreslås med enkelte undtagelser at træde i kraft den 1. juli 2020.

[Lovforslaget vurderes ikke at medføre nævneværdige implementeringskonsekvenser.] Lovforslaget understøtter oprydningen og konverteringen af gældsposter og bidrager der- igennem til at forbedre den fremtidige inddrivelseseffektivitet, hvilket alt andet lige vil øge inddrivelsesindtægterne. Størrelsesordenen heraf kan ikke kvantificeres nærmere.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Jesper Allan Münther, tlf. 7237 9327

Høring