Skatteministeriet
5. december 2019

L 91 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven

(Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bund- skatten)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 91 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven

Lovforslaget udmønter de dele af finanslovsaftalen for 2020, der vedrører ophævelse af hovedaktionærnedslaget og stramning af beskatningen af leasede firmabiler.

Det foreslås for det første at ophæve det særlige nedslag i den skattepligtige fortjeneste, som kan opnås ved afståelse af hovedaktionæraktier, der er erhvervet før den 19. maj 1993. Dermed vil alle hovedaktionærer blive beskattet ens og på samme vis som andre personer, der ejer aktier. Det vil bidrage til at mindske forskellen i beskatningen af formueindkomst og vil samtidig medvirke til at gøre skattereglerne enklere og mere robuste.

Det foreslås for det andet at tilpasse reglerne for beskatning af fri bil, så der ved beskatning af en fri bil, der har fået genberegnet den registreringsafgiftspligtige værdi, tages udgangspunkt i den nye, genberegnede værdi ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Formålet er at sikre, at der ved beskatningen af fri bil tages højde for den højere værdi, som en genberegnet afgiftspligtig værdi er udtryk for.

Forslagene om ophævelse af hovedaktionærnedslaget og stramning af beskatningen af leasede firmabiler skønnes at medføre et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på 160 mio. kr. i 2020 stigende til 380 mio. kr. i 2025.

Herudover foreslås det at nedsætte bundskatten med 0,03 procentpoint som kompensation for, at kommuneskatten samlet stiger med 293 mio. kr. i 2020. Denne ændring skønnes at medføre et årligt mindreprovenu på ca. 355 mio. kr. i umiddelbar virkning. Mindreprovenuet efter tilbageløb og adfærd skønnes til ca. 255 mio. kr. årligt.

Det foreslås, at ændringerne træder i kraft den 1. februar 2020. Lovforslaget fraviger de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Thea Halse, tlf. 7237 1742

Høring