Skatteministeriet
4. december 2019

L 82 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet mv

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 82 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet mv

Lovforslaget implementer dele af aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme, der blev indgået mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 28. marts 2019.

Med aftalen er aftaleparterne enige om at omlægge reglerne for overskudsvarme for at øge udnyttelsen af overskudsvarmen. Aftalen indebærer desuden væsentlige regelforenklinger og afgiftslempelser. Med aftalen forventes det at udnyttelse af overskudsvarme forøges med ca. 35 pct. i forhold til i dag.

De gældende regler for beskatning af overskudsvarme er vanskelige at administrere og giver usikre rammevilkår i forhold til at investere i udnyttelsen af overskudsvarme, da overskudsvarmeafgiften fastsættes på baggrund af det vederlag, der opnås for overskudsvarmen. Der er i praksis opstået usikkerhed om, hvilke omkostninger der skal medregnes i vederlaget. Det foreslås derfor, at reglerne for beskatning af overskudsvarme forenkles, så reglerne bedre kan administreres og kontrolleres. Derudover foreslås en række lempelser, der samlet skal øge udnyttelsen af overskudsvarme.

Det foreslås, at overskudsvarmeafgiften omlægges til en fast afgift på 25 kr. pr. GJ varme. Derudover foreslås det, at der indføres en lempet afgift på 10 kr. pr. GJ varme for ekstern overskudsvarme, såfremt virksomheden vælger at indgå i en aftaleordning med Energistyrelsen i relation til overskudsvarme. Endvidere foreslås det, at der indføres en overgangsordning på 15 år for de virksomheder, der har indrettet sig efter de gældende regler. Herved sikres det, at gældende kontrakter om leverancer af overskudsvarme ikke påvirkes af omlægningen.

Lovforslaget skønnes at indebære et samlet mindreprovenu på ca. 130 mio. kr.

Det foreslås, at skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, da det vurderes nødvendigt at gennemføre en dialog med Europa-Kommissionen for at sikre, at den samlede omlægning af overskudsvarmeafgiften er forenelig med EU’s statsstøtteregler.

Folketingets hjemmeside