Skatteministeriet
21. november 2019

L 74 - forslag til lov om ændring af afgift af elektricitet og forskellige andre love

(Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 74 - forslag til lov om ændring af afgift af elektricitet og forskellige andre love

Regeringen ønsker at investere i en grønnere fremtid, og et vigtigt skridt på vejen er at sikre flere elbiler på de danske veje. Med lovforslaget ønsker regeringen at prioritere tilskyndelsen til at vælge elbiler ved at mindske totalomkostningerne ved at anvende en elbil.

Med lovforslaget foreslås det derfor, at særordningen for erhvervsmæssig opladning af elbiler mv. til den lave elafgift på 0,4 øre pr. kWh forlænges med to år. Forslaget indebærer, at den eksisterende ordning dermed gælder til og med den 31. december 2021.

Det foreslås endvidere at indføre standardsatser for energiafgift og CO2-afgift af benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstof. Formålet med forslaget er at imødekomme et ønske fra oliebranchen, som skal gøre det administrativt lettere at afholde energi- og CO2-afgift af benzintypen E10, som branchen forventes at introducere på markedet i 2020 som følge af skærpede krav til transportsektorens iblanding af biobrændstoffer i VE-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) 2009/28).

Herudover foreslås en række lovtekniske ændringer af elpatronordningen bl.a. som følge af, at en tidligere vedtaget udvidelse ordningen til at omfatte rene fjernvarmeværker ikke kan træde i kraft pga. EU-retlige forhold. Endelig foreslås det at ophæve en række bilag vedrørende elpatronordningen, som indeholder afgiftssatser for årene 2010-2014, og som ikke længere har betydning for ordningen.

Lovforslaget skønnes at indebære et mindreprovenu på hhv. 30 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i 2021 efter tilbageløb og adfærd.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Alexandra Schoustrup Schuppli, tlf. 7237 0727

Høring / Folketingets hjemmeside