Skatteministeriet
7. november 2019

L 48 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love

(Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 48 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love

Lovforslaget skal sikre, at den danske selskabsskattelovgivning på en række områder lever op til de internationale forpligtelser, der bl.a. fremgår af EU´s skatteundgåelsesdirektiv, OECD´s regler og EU-Domstolens praksis.

De foreslåede ændringer af CFC-reglerne har til formål på en afbalanceret måde at implementere skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til de værnsregler, der skal hindre flytning af mobil indkomst til datterselskaber (”Controlled Foreign Companies” – CFC) i lavskattelande.

Det foreslås, at direktivets minimumskrav implementeres, uden at der ændres på den danske model for CFC-beskatning, hvor reglerne anvendes på alle datterselskaber, uanset hvor de er beliggende. Ellers ville reglerne inden for EU/EØS kun kunne anvendes på datterselskaber uden substans, hvilket ville udgøre en væsentlig svækkelse af værnet.

Samtidig foreslås en målretning af værnsreglerne, så de i højere grad alene beskatter indkomst fra aktiver, der faktisk er flyttet.

Ændringen af reglerne om fast driftssted har til formål at implementere OECD’s anbefalinger om fast driftssted, hvorved de danske regler vil blive bragt på niveau.

Ændringen vedrørende fradrag for endelige underskud har til formål at bringe selskabsskattelovens regler i overensstemmelse med EU-retten som følge af en dom fra EU-Domstolen.

Tydeliggørelsen af skønsadgangen ved transfer pricing-forhøjelser har til formål at sikre skatteforvaltningens adgang til at skønne, når dokumentation ikke foreligger rettidigt. Samtidig foreslås, at transfer pricing-dokumentationen skal indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet.

Derudover indeholder lovforslaget visse mindre justeringer.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2020. Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Kim Lundgaard Hansen på tlf. 7238 8802

Høring