Skatteministeriet
4. oktober 2019

L 156 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

(Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 156 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Lovforslaget udmønter aftale offentliggjort den 28. december 2018 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om at følge anbefalingerne fra Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde, jf. arbejdsgruppens rapport ”Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde”, der er offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside i juni 2018.

Med den foreslåede model indføres adgang til overdragelse af aktier ved arv eller gave til en erhvervsdrivende fond uden betaling af skatter eller afgifter ved overdragelsen. Det skal styrke virksomhedsejeres muligheder for at gennemføre et smidigt generationsskifte, således at overdragelse til fonde er et attraktivt alternativ til andre modeller for generationsskifte af virksomheder. Derigennem skabes også incitament til flere fondsstiftelser.

Efter forslaget opgøres der en avanceskat (”stifterskatten”) ved overdragelsen, og denne skat udskydes, indtil fonden evt. sælger aktierne eller modtager udbytte. Stifterskatten beregnes af overdragerens avance ved overdragelsen, men med fondens skattesats. Stifterskatten med tillæg af forrentning udgør et loft over den skat, der udløses ved overdragelsen til fonden, hvilket sikrer forudberegnelighed vedr. de skattemæssige konsekvenser.

For at målrette modellen overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder og sikre, at fonden viderefører virksomheden, foreslås det bl.a., at (1) fonden skal være en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at eje og drive virksomheden gennem en bestemmende aktiepost, (2) fonden må ikke have familieformål, (3) fonden skal blive ejer af mindst 25 pct. af aktierne i selskabet og mere end 50 pct. af stemmerettighederne, (4) formuen skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifteren, og (5) det overdragne selskab må ikke være en såkaldt pengetank på overdragelsestidspunktet og i 5 år derefter.

Endelig foreslås, at gaver, der ydes i aktionærens ideelle interesse ved et selskabs overdragelse af aktier i et datterselskab, beskattes som udbytte, medmindre overdragelsen er omfattet af den foreslåede beskatningsmodel. Herved sikres, at der – uanset om ejerskabet udøves direkte eller via et holdingselskab – kun kan ske gaveoverdragelser til fonde af aktier i selskaber, der driver aktiv erhvervsvirksomhed, uden betaling af skatter eller afgifter ved overdragelsen, såfremt de i beskatningsmodellen opstillede betingelser er opfyldt.

De nye regler foreslås tillagt virkning fra 1. januar 2020. Forslaget skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 170 mio. kr. årligt.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Sine Plesner-Hansen, tlf 7237 5049

Høring