Skatteministeriet
13. marts 2020

L 137 - Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil

(Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 137 - Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil

COVID-19 vil påvirke den globale økonomi, som er på vej ned i fart. Derfor skal vi holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Det foreslås derfor at forlænge virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og AM-bidrag samt moms midlertidigt. Det vil skabe en likviditetsmæssig buffer for virksomhederne.

Det foreslås således, at virksomhedernes betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder. Det lægges til grund, at likviditeten i virksomheder mv. derved styrkes med op til 90 mia. kr. i 4 måneder.

Herudover foreslås det, at betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for marts, april og maj) med 30 dage. Det skønnes med usikkerhed at styrke likviditeten for de store virksomheder med ca. 35 mia. kr. i 3 måneder. Det er ved at blive undersøgt, om momsperioderne for små og mellemstore virksomheder ligeledes kan forlænges.

Herudover foreslås en midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan i dag højst have 200.000 kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne. For at opnå en vis afbødning af de negative virkninger, som de foreslåede betalingsfristudskydelser kan udløse i form af negative renter, ved at virksomhederne kan få større bankindeståender, foreslås det, at loftet forhøjes til 10 mio. kr.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 22. marts 2020.  

Lovforslaget vurderes at medføre administrative omkostninger for Skatteforvaltningen på i alt ca. 12,3 mio. kr., hvoraf hovedparten af udgifterne falder i 2020. Lovforslaget skønnes samlet set at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 190 mio. kr. og ca. 110 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2020. Der skønnes ingen økonomiske konsekvenser for kommunerne.

Høring / Folketingets hjemmeside