Skatteministeriet
30. januar 2020

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven

(Håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikraftstrædelsestidspunktet for den digitale logbog)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven

Det foreslås, at i de tilfælde, hvor en lønmodtagers feriegodtgørelse udbetales af en ferie- garantiordning, fx som følge af, at arbejdsgiveren er gået konkurs, skal arbejdsgiveren hæfte for den A-skat mv., der skulle være indeholdt, hvis arbejdsgiveren havde udbetalt feriegodtgørelsen. Tilsvarende foreslås at skulle gælde, i tilfælde, hvor en kollektivt aftalt garanti for uforrentet opsparingsordning (fritvalgsordning) eller søgnehelligdagsordning udløses. Dette svarer til det, som i dag gælder, når Lønmodtagernes Garantifond dækker løn mv. fx ved arbejdsgivers konkurs.

Feriegarantiordninger skal sikre, at en lønmodtager modtager feriegodtgørelse, når løn- modtageren holder ferie i situationer, hvor arbejdsgiveren er gået konkurs, eller hvis ar- bejdsgivere af andre grunde ikke betaler feriegodtgørelsen. Garantien for feriegodtgørel- sen stilles typisk gennem medlemskab af en arbejdsgiverorganisation. Udløses garantien, afregner feriegarantiordningen nettoferiegodtgørelse direkte til lønmodtageren.

En række kollektive overenskomster har tillige en tilsvarende garanti for lønmodtagerens opsparede midler til søgnehelligdagsbetaling og fritvalgsordninger. Efter kildeskattebe- kendtgørelsen, beskattes udbetaling fra sådanne ordninger også på udbetalingstidspunktet.

Det er efter gældende ret uklart, om det er garantiordningen eller arbejdsgiveren, der hæf- ter for A-skat mv. Forslaget skaber klarhed på området og bevirker, at arbejdsgiveren og lønmodtageren stilles, som hvis feriegodtgørelsen mv. var udbetalt af arbejdsgiveren. Det vil sige, at arbejdsgiveren hæfter for A-skatten mv., og at lønmodtageren får udbetalt net- toferiegodtgørelsen og stilles, som om arbejdsgiveren havde indeholdt A-skatten mv.

Derudover indeholder lovforslaget et initiativ om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog, da der ikke foreligger en endelig afklaring af, hvilke systemer der mest hensigtsmæssigt vil kunne understøtte den digitale logbog.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Tina Charlotte Olsen, tlf. 7237 6710

Høring