Skatteministeriet
1. oktober 2019

Lovforslag 2019-20

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2019-20

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2019-20

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af
forslaget.  

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.
(Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)
Resumé / Høring

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven
(Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælkm.v.)
Resumè / Høring

Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven
(Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter)
Resumé / Høring

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven
(Håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikraftstrædelsestidspunktet for den digitale logbog)
Resumé / Høring

Supplerende høring – forslag til ændring af momsloven
(Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU)
Tidligere høring / Resumé / Høring

L 97 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love
(Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 91 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven
(Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten)
Resumé / Høring /Folketingets hjemmeside

L 90 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven.
(Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil). 
Resumé / Høring /Folketingets hjemmeside

Forslag til lov om ændring af momsloven 
(Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU)
ResuméHøring / Ny høring

L 82 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 76 - Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside                                                              

L 75 - Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v., og opkrævningsloven forskellige andre lov
(Forhøjelse af af- giften på bæreposer,engangsservice og tobak).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 74 - Forslag til lov om ændring af afgift af elektricitet og forskellige andre lov
(Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen)

Resumé / Høring /  Folketingets hjemmeside

L 73 - Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
(Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 72 - Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
(Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe)

Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 71 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven
(Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.)

Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 70 - Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre
Resumé /
Folketingets hjemmeside

L 64 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
(Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet, ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).
Resumé / Høring

L 49 - Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven.
(Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger).
Resumé / Høring

L 48 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love.
(Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).
Resumé / Høring

 

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love
(Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde)
Resumé / Høring

L 27 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgiftermomsloven og forskellige andre love
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 26 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om retsafgifter
(Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 25 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven
(Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 24 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
(Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 23 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven
(En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 22 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven
(Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 21 - Forslag til Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
(Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 4 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love
(Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside