Skatteministeriet
9. juli 2019

Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

(Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredje- landsstatsborgere)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternati- vet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i sep- tember 2017 aftalen ”Styrket indsats mod sort arbejde”. Lovforslaget udmønter bl.a. en del af denne aftale. Aftalen blev indgået på baggrund af en beretning fra Skatteudvalget om initiativer mod sort arbejde af 25. august 2016 (SAU, alm. del bilag 265, folketingsåret 2015-16).

Det foreslås, at der indføres mulighed for, at Skatteforvaltningen fra den 1. juli 2021 som sanktion kan give virksomheder et påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssy- stem, hvis Skatteforvaltningen konstaterer en utilstrækkelig registrering af salgstransaktio- ner i den pågældende virksomhed.

Endvidere foreslås det, at udvalgte brancher fra den 1. januar 2024 generelt skal benytte digitale salgsregistreringssystemer. De udvalgte brancher er kendetegnet ved en generel lav regelefterlevelse og en relativt høj andel af virksomheder, der begår bevidste fejl.

Brancherne er således valgt ud fra et hensyn om at målrette påbuddet mod brancher med flest salgsregistreringsfejl, og hvor et påbud om anvendelse af digitale salgsregistreringssy- stemer forventes at ville have den største effekt.

Endelig foreslås det at ændre reglerne for udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsbor- gere. Efter forslaget vil en tredjelandsstatsborger fra den 1. januar 2020 alene kunne få udstedt et skattekort, hvis Skatteforvaltningen kan konstatere, at tredjelandsstatsborgeren har ret til at arbejde her i landet.

Yderligere henvendelse: Tina Charlotte Olsen, tlf. 7237 6710

Høring