Skatteministeriet
14. september 2018

L 86 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter ) (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 86 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Lovforslaget indeholder nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check, som er aftalt mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i Energiaftale af 29. juni 2018. 

Afgiftslempelserne vil betyde, at flere vælger grønne løsninger såsom varmepumper, som også kan fremme et mere fleksibelt og integreret energisystem og en bedre udnyttelse af overskudsvarme. Lempelserne vil samtidigt gøre det billigere at være dansker og medføre en betydelig samfundsøkonomisk gevinst. Endvidere vil lempelserne reducere indkomstforskellene, da lempelserne relativt set vil være størst for de laveste indkomstgrupper.

Det foreslås, at elvarmeafgiften lempes med 15,2 øre pr. kWh fra 2021 (2018-priser). Elvarmeafgiften lempes fra 30,7 øre pr. kWh til 15,5 øre pr. kWh fra 2021 (2018-priser). Med denne lempelse følges der op på aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Endvidere foreslås det, at den almindelige elafgift nedsættes med 4 øre i 2019-2022, 7 øre pr. kWh i 2023, 8 øre pr. kWh i 2024 og 14 øre pr. kWh i 2025 (2018-priser). Elafgiften lempes gradvist fra 91,4 øre pr. kWh til 77,4 øre pr. kWh i 2025 (2018-priser).

Endelig foreslås det at fremrykke reduktionen af den grønne check, så reduktionen indfases fuldt ud fra og med indkomståret 2019 frem for gradvist hen mod indkomståret 2025.

Nedsættelserne af elvarmeafgift og af den almindelige elafgift skønnes at medføre en umiddelbar lempelse på ca. 500 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 2.000 mio. kr. i 2025. I 2025 skønnes mindreprovenuet efter tilbageløb og adfærd at være ca. 1.125 mio. kr. Forslaget om lempede afgifter på el skønnes at medføre et varigt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 675 mio. kr.

Den del af lovforslaget, der vedrører fremrykning af reduktion af den grønne check, skønnes i 2019 at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 260 mio. kr. og ca. 240 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Frem mod 2025 skønnes merprovenuet reduceret til nul. Den varige virkning skønnes til ca. 8 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Niels Torpegaard Christensen, tlf. 7237 4854

Høring / Folketingets hjemmeside