Skatteministeriet
1. oktober 2018

L 33 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 33 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene

Regeringen har et aktivt og ambitiøst politisk ønske om at udbygge og vedligeholde Danmarks net af dobbeltbeskatningsoverenskomster, bl.a. af hensyn til varetagelse af dansk erhvervslivs globale interesser. Dette skal ske gennem indgåelse af nye overenskomster og ved revision af eksisterende overenskomster, således at de er opdateret med de seneste internationale standarder samt giver gode vilkår for danske virksomheder, borgere og skattemyndighedernes opgaveudførelse.

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene af 1. juli 1996. Protokollen blev underskrevet den 9. maj 2018.

Protokollen indeholder en ændring af de to landes ret til at beskatte pensionsudbetalinger. Ændringerne medfører, at pensioner med løbende udbetalinger (livrenter og lign.) og ratepensioner fremover kan beskattes i det land, der har givet fradrag eller bortseelsesret for indbetalingen. Efter gældende regler kan sådanne pensioner kun beskattes i bopælslandet.

Protokollen har en overgangsregel for pensionister, som før den 9. maj allerede var hjemmehørende i Danmark eller Nederlandene, og som før denne dato modtog pension fra det andet land og fortsætter med at modtage en sådan pension. Reglen medfører, at disse pensionister fortsat vil være omfattet af den hidtidige bestemmelse om bopælsbeskatning af ratepension, livrente og lign., så længe de forbliver hjemmehørende i dette land.

Herudover indeholder protokollen de ændringer, der er nødvendige for at bringe overenskomsten i overensstemmelse med de minimumsstandarder, der er indeholdt i det såkaldte BEPS-projekt. BEPS (”Base Erosion and Profit Shifting”) er et projekt i OECD/G20-regi, som har til formål at bekæmpe skatteudhuling og overskudsflytning.

Endelig indeholder protokollen en række bestemmelser, der har til formål at opdatere overenskomsten bl.a. i forhold til opdateringerne af OECD-modeloverenskomstens bestemmelser om udveksling af oplysninger og inddrivelse.

Lovforslaget skønnes ikke at have provenumæssige konsekvenser på kort sigt. I varig virkning skønnes lovforslaget at medføre et beskedent mindreprovenu. Lovforslaget skønnes at medføre engangsudgifter for det offentlige på ca. 200.000 kr. til systemtilretning.