Skatteministeriet
1. oktober 2018

L 32 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 32 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan

Regeringen har et aktivt og ambitiøst ønske om at udbygge og vedligeholde Danmarks net af dobbeltbeskatningsoverenskomster, bl.a. af hensyn til varetagelse af dansk erhvervslivs globale interesser. Dette skal ske gennem indgåelse af nye overenskomster og ved revision af eksisterende overenskomster, således at de er opdateret med seneste internationale standarder samt giver gode vilkår for danske virksomheder og borgere og for skattemyndighedernes opgaveudførelse.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster bidrager til økonomisk udvikling ved at skabe klarhed over virksomheders skattemæssige forhold og ved at sikre, at dobbeltbeskatning undgås. Dette understøtter samhandel og investeringer til gavn for begge parter. Derudover styrker dobbeltbeskatningsoverenskomster samarbejdet mellem landenes skattemyndigheder, hvilket bl.a. bidrager til bekæmpelse af international skatteomgåelse.

Formålet med lovforslaget er derfor at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan. Overenskomsten afløser den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst af 3. februar 1968 mellem Danmark og Japan. Lovforslaget har ikke været i høring, da regeringen alene skal have Folketingets samtykke til, at overenskomsten kan indgås.

En dobbeltbeskatningsoverenskomst har som sit hovedformål at eliminere dobbeltbeskatning. Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Japan kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning, når en indkomst også er beskattet i kildestaten.

Ud over regler, der skal eliminere dobbeltbeskatning, indeholder overenskomsten også regler, der skal søge at hindre international skatteomgåelse samt procedurer for et udvidet myndighedssamarbejde mellem landenes skattemyndigheder, såsom indgåelse af aftaler ved dobbeltbeskatningstvister og udveksling af oplysninger.

Lovforslaget skønnes ikke at have nævneværdige økonomiske og administrative konsekvenser udover implementeringskonsekvenser for det offentlige i form af en mindre engangsudgift til systemtilretning.