Skatteministeriet
3. oktober 2018

L 31 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 31 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien

Regeringen har et aktivt og ambitiøst politisk ønske om at udbygge og vedligeholde Danmarks net af dobbeltbeskatningsoverenskomster, bl.a. af hensyn til varetagelse af dansk erhvervslivs globale interesser. Dette skal ske gennem indgåelse af nye overenskomster og ved revision af eksisterende overenskomster, således at de er opdateret med seneste internationale standarder samt giver gode vilkår for danske virksomheder og borgere og for skattemyndighedernes opgaveudførelse.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster bidrager til økonomisk udvikling ved at skabe klarhed over virksomheders skattemæssige forhold og ved at sikre, at dobbeltbeskatning undgås. Dette understøtter samhandel og investeringer til gavn for begge parter. Derudover styrker dobbeltbeskatningsoverenskomster samarbejdet mellem landenes skattemyndigheder, hvilket bl.a. bidrager til bekæmpelse af international skatteunddragelse.

Formålet med lovforslaget er derfor at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien. Overenskomsten blev undertegnet den 14. marts 2018 i København. Lovforslaget har ikke været i høring forud for fremsættelsen, da regeringen alene skal have Folketingets bekræftelse på, at overenskomsten kan indgås.

En dobbeltbeskatningsoverenskomst har som sit hovedformål at eliminere dobbeltbeskatning. Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Armenien kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning, når en indkomst også er blevet beskattet i kildestaten.

Ud over regler der skal eliminere dobbeltbeskatning, indeholder overenskomsten også regler, der skal søge at forhindre international skatteunddragelse samt procedurer for et udvidet myndighedssamarbejde mellem landes skattemyndigheder, såsom indgåelse af gensidige aftaler ved dobbeltbeskatningstvister samt udveksling af oplysninger.  

Lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige administrative konsekvenser. Dets økonomiske konsekvenser for det offentlige samt erhvervslivet og personer skønnes ligeledes at være ikke-nævneværdige.