Skatteministeriet
1. oktober 2018

L 30 - Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort

(Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 30 - Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort

Med lovforslaget foreslås justeringer af forskerskatteordningen, som er blevet efterspurgt af erhvervslivet – bl.a. i Virksomhedsforum for enklere regler, så betingelserne for at anvende ordningen bliver mere enkle og fleksible. Det foreslås at afskaffe kravet om, at et ansættelsesforhold skal påbegyndes samtidig med skattepligtens indtræden, så det sikres, at alle virksomheder har lige adgang til at anvende ordningen uanset organisationsform. Samtidig foreslås en forenkling af kravene til ansættelsen, så vurderingen af ansættelsesforholdet foretages efter samme kriterier som ved indtræden af begrænset skattepligt for arbejde i tjenesteforhold. Endelig foreslås, at der kan ses bort fra vederlagskravet, hvis manglende opfyldelse skyldes en periode med barsel, og at et efterfølgende vederlag, der er udbetalt på baggrund af en tidligere periode på ordningen, ikke skal forhindre, at en medarbejder kan anvende ordningen ved en ansættelse i Danmark på ny.

Med lovforslaget foreslås endvidere, at ATP efter anmodning fra en senior, der er omfattet af lov om skattenedslag for seniorer, i en tidsbegrænset periode kan genoptage tidligere afgørelser om opgørelse af beskæftigelsesgrad. Det vil give borgere, der ikke nåede at klage over fx forkerte oplysninger, en ny chance for at få rettet opgørelsen af deres beskæftigelsesgrad. Det er alene indsigelsesfristen på 3 måneder, der foreslås ophævet i en tidsbegrænset periode. Kravet om fuldtidsbeskæftigelse og øvrige krav ændres ikke. Genoptagelsesadgangen foreslås indført på baggrund af sager, hvor skattenedslaget er mistet, selvom fejlen har ligget hos for eksempel arbejdsgiveren. Regeringen finder det urimeligt og ikke et udtryk for retssikkerhed, at borgere på denne måde kan miste seniornedslag som følge af andres fejl.

Endelig foreslås at indføre skattefrihed for godtgørelse fra den danske stat til thalidomidofre og at foretage en præcisering af grænsegængeres fradrag for løbende ydelser til almennyttige og almenvelgørende foreninger mv.

Genoptagelsesadgangen vedrørende seniornedslag vurderes at medføre et engangsmindreprovenu på ca. 10 mio. kr. i umiddelbar virkning og ca. 7,5 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd pr. 100 personer, der får genoptagelse og opfylder beskæftigelseskravet. Forslagets øvrige elementer skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Lovforslagets ændringer af forskerskatteordningen er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Høring

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Tatiana König Mortensen , tlf. 7237 0529