Skatteministeriet
1. oktober 2018

L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven

Lovforslaget følger op på de anbefalinger, som er indeholdt i Skattelovrådets rapport om trusts, Styrket indsats mod skattely – Trusts fra marts 2018, som offentliggøres i forbindelse med fremsættelsen af dette lovforslag.

I maj 2017 indgik samtlige partier i Folketinget en aftale, der skal styrke indsatsen mod international skatteunddragelse. I den forbindelse blev Skattelovrådet anmodet om at se på, om de danske regler er tilstrækkeligt robuste til at forhindre skatteunddragelse ved brug af skattely og omfanget af dette. Samtidig blev Skattelovrådet også anmodet om, at foretage en nærmere analyse af trusts, herunder den nuværende praksis, og om de nye regler om beskatning af stifteren af trusts udgør et tilstrækkeligt værn.

Skattelovrådet har bl.a. afdækket, at de gældende regler giver mulighed for, at en person kan oprette en trust, som hverken beskattes i Danmark eller i det land, hvor trusten er stiftet. Trusten kan i en sådan situation optjene investeringsindkomst uden beskatning.

På den baggrund foreslås en række nye regler, som skal medvirke til at gøre de gældende regler mere robuste bl.a. i forhold til etablering af trusts i udlandet og for at imødegå en forskellig kvalifikation af trusts m.v. Lovforslaget indeholder konkret følgende elementer: 

  • Klar hjemmel til beskatning af trusts, der administreres fra Danmark.
  • Nye regler til at imødegå de situationer, hvor en trust kvalificeres forskelligt i Danmark og et andet land.
  • Beskatning af båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer.
  • Udvidelse af værnsreglen i ligningslovens § 16 K om beskatning ved stiftelse af trusts.
  • Transaktioner med trusts omfattes af armslængdeprincippet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019. Det foreslås, at loven har virkning fra fremsættelsestidspunktet, idet der er risiko for spekulation i de stramninger af reglerne, som er identificeret af Skattelovrådet, og som foreslås gennemført ved lovforslaget.

Lovforslaget vurderes at bidrage til at opretholde robuste regler for beskatningen af trusts. Herved reduceres mulighederne for, at trusts kan anvendes til skatteunddragelse, og at der herved potentielt kan opstå et utilsigtet mindreprovenu.

Høring