Skatteministeriet
3. oktober 2018

L 26 - Forslag til aktiesparekontolov

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 26 - Forslag til aktiesparekontolov

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 12. november 2017 aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Lovforslaget har til formål at udmønte den del af denne aftale, der går ud på at etablere en aktiesparekontolov.

Formålet med lovforslaget er styrke aktiekulturen ved at gøre det nemt og attraktivt for personer at investere i aktier og at medvirke til, at flere danskere får en interesse i, hvordan det går de danske virksomheder. Derfor foreslås det at indføre en aktiesparekonto, hvor personer kan placere deres opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser til en lavere beskatning end den gældende beskatning som aktieindkomst.

Der foreslås en beskatning af afkastet på aktiesparekontoen på 17 pct. efter lagerprincippet. Det indebærer, at beskatningen vil omfatte udbytter og værdistigninger i årets løb, uanset om aktierne afstås eller ej. Værdiforøgelse på aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast på aktiesparekontoen.

Efter forslaget skal gevinster og tab på aktiesparekontoen ikke påvirke den almindelige aktieindkomst uden for aktiesparekontoen. Et tab på aktiesparekontoen skal således ikke kunne udnyttes til fradrag i anden indkomst eller overføres til en ægtefælle.

Det foreslås at sætte et loft over indskud på ordningen på 50.000 kr. (2019-niveau). Der kan sættes penge ind, så længe værdien på kontoen er under loftet. Værdien opgøres ved udgangen af hvert år som den samlede værdi af værdipapirer og kontante midler på aktiesparekontoen.

Aktiesparekontoen skal efter forslaget administreres af pengeinstitutterne, der skal beregne afkastet og indbetale skatten til skattemyndighederne og endvidere indberette en række oplysninger bl.a. om kontoens værdi ved udgangen af hvert år.

Aktiesparekontoen skønnes at medføre et mindreprovenu på 110 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Høring

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Henrik Louv, tlf. 7238 9075