Skatteministeriet
3. maj 2019

L 233 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursge-vinstloven

(Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 233 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursge-vinstloven

Forslaget ophæver retten til det særlige fradrag for såkaldt hybrid kernekapital. Dermed kommer Danmark på linje med lande som Holland og Sverige. Provenuet disponeres som led i Aftale om ret til seniorpension for nedslidte mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Europa-Kommissionen har som led i en undersøgelse af særregler i medlemsstaterne vedrørende hybrid kernekapital fundet, at de danske regler kan medføre en positiv forskelsbehandling af den finansielle sektor, som kan udgøre uforenelig statsstøtte.

Det foreslås på denne baggrund at ophæve regler, som i dag giver finansielle udstedere fradragsret for renteudgifter på såkaldt hybrid kernekapital m.v., uanset at de almindelige skatteretlige kriterier for, at der er tale om renter, ikke er opfyldt.

Med den foreslåede ophævelse vil en eventuel fradragsret for renteudgifter på hybrid kernekapital m.v. bero på de almindelige skatteretlige kriterier for rentefradrag, hvilket allerede er tilfældet for ikke-finansielle udstedere. Den foreslåede ophævelse skal sikre, at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt reglerne vedrørende hybrid kernekapital er forenelige med EU-retten.

Den foreslåede ophævelse indebærer tillige, at investorers renteindtægter fra hybrid kernekapital m.v. udstedt af finansielle virksomheder skal behandles efter de almindelige skatteretlige regler. Som en konsekvens af den foreslåede ophævelse foreslås det endvidere at ophæve regler om, at gevinster og tab på hybrid kernekapital m.v. behandles efter kursgevinstloven. Gevinster og tab vil skulle behandles efter de almindelige skatteretlige regler.

Lovforslaget skønnes at medføre et umiddelbart offentligt merprovenu på ca. 230 mio. kr. i 2019 og 460 mio. kr. fra 2020 og frem. Efter tilbageløb og adfærd skønnes et offentligt merprovenu på ca. 175 mio. kr. i 2019 og 350 mio. kr. fra 2020 og frem. For kommunerne skønnes forslaget at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 40 mio. kr. i 2019 og 70 mio. kr. fra 2020 og frem.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019. Lovforslaget er dermed omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Sine Plesner-Hansen, tlf. 7237 5049

Høring / Folketingets hjemmeside