Skatteministeriet
22. februar 2019

L 223 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven

(Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 223 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven

Lovforslaget indeholder flere delelementer, som virker uafhængigt af hinanden, men som alle medvirker til mere rimelige regler på afgiftsområdet. Lovforslagets formål er således at gennemføre lempelser, forenklinger og præciseringer, der vil øge incitamentet til at støtte humanitært hjælpearbejde, lette handlen med varer i EU og gøre det vanskeligere at begå momssvig. Herudover har lovforslaget til formål at gennemføre dele af Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet, som er indgået mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Socialdemokratiet Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Med aftalen er parterne enige om at gennemføre en række initiativer, der skal øge regelefterlevelsen og mindske risikoen for svig på motorområdet.

Det foreslås, at organisationer m.v., som yder humanitært hjælpearbejde, kan få godtgjort afgifter på chokolade- og sukkervarer, kaffe m.v. og konsum-is, når varerne anvendes til f.eks. julehjælp og forbrug på varmestuer, herberger m.v. Producenter, importører, grossister og butikker vurderes med forslaget at få øget incitament til at donere eller sælge varerne billigt til organisationer m.v., i stedet for at kassere dem.

Endvidere foreslås det, at der implementeres et nyt momsdirektiv, der forenkler og præciserer momsreglerne for handel med varer i EU. Direktivet indeholder desuden tiltag, der skal gøre det vanskeligere at begå momssvig. Flere af ændringerne er efterspurgt af erhvervslivet. Desuden foretages en egentlig implementering i loven af visse allerede gældende regler, idet der i gældende momslov blot henvises til EU-reglerne.

Desuden foreslås det, at fristerne for udbetaling af eksportgodtgørelse motorområdet forlænges. Det vil give Skatteforvaltningen mulighed for at foretage en grundigere kontrol af en anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse, før godtgørelsen udbetales.

Herudover foreslås det, at godtgørelsen på 400 kr. ved syn i forbindelse med eksport af køretøjer afskaffes. Det foreslås samtidig, at nedsættelsen af registreringsafgiften på 60 kr. ved syn i forbindelse med import af brugte biler og motorcykler, afskaffes. Synet skal sikre, at værdifastsættelsen sker på et korrekt grundlag. Med forslaget tydeliggøres det, at det er eksportørernes hhv. importørernes ansvar, at køretøjet er i registreringsklar stand.

Lovforslaget skønnes at medføre et samlet merprovenu på ca. 10 mio. kr.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019. Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Lone Lau-Jensen, tlf. 7237 3286

Høring / Folketingets hjemmeside