Skatteministeriet
7. marts 2019

L 222 - Lovforslag om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven

(Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 222 - Lovforslag om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven

Lovforslaget udmønter en del af Medieaftale for 2019-2023 indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti den 29. juni 2018.

Regeringen ønsker at sikre en bedre balance i det danske mediebillede bl.a. mellem gamle og nye medier. Som et element heri omlægges støtten til trykte og internetbaserede nyhedsmedier, så den bliver mere tidssvarende.

For at sikre platformsneutralitet foreslår regeringen derfor, at den eksisterende nulmoms på trykte aviser udvides til også at omfatte elektronisk leverede aviser. Idet trykte aviser er pålagt lønsumsafgift, foreslås det samtidig, at elektronisk leverede aviser ligeledes pålægges lønsumsafgift. Herved vil trykte og elektroniske leverede aviser afgiftsmæssigt blive ligestillet.

Forslaget skønnes i 2019 at medføre et umiddelbart mindreprovenu på 25 mio. kr. (2019-niveau), og 20 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Det varige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd skønnes at udgøre 90 mio. kr.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019. Lovforslaget er dermed omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Marie Louise Jacobs, tlf. 7237 3728

Høring / Folketinget hjemmeside