Skatteministeriet
22. januar 2019

L 212 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven

(Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet - Retssikkerhedspakke IV)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 212 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Lovforslaget udmønter de dele af ”Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV", som forudsætter lovgivning. Aftalen blev indgået den 18. december 2018 af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. For at nedbringe de lange sagsbehandlingstider i klagesystemet og derigennem styrke borgeres og virksomheders retssikkerhed er aftalepartierne enige om at tilføre klagesagsbehandlingen flere ressourcer og at gennemføre en række tiltag, der skal gøre klageforløbet mere effektivt og øge Skatteankestyrelsens produktivitet.

Med henblik på at målrette sagstyperne til afgørelsesmyndighedernes kompetencer foreslås det at afskaffe muligheden for, at klager frit kan vælge, om en sag, der er visiteret til et skatteankenævn, i stedet skal behandles af Landsskatteretten. Til gengæld foreslås det at give den skattepligtige mulighed for direkte at indbringe sin klagesag for domstolene uden først at skulle indbringe den for klagemyndigheden og vente seks måneder fra dette tidspunkt. I forlængelse heraf foreslås reglerne om omkostningsgodtgørelse justeret, således at der kan ydes omkostningsgodtgørelse ved direkte domstolsprøvelse i samme omfang, som det er muligt i dag ved overspringelse af klageinstansen efter 6 måneder.

For at understøtte den nævnte målretning foreslås det, at sager om subjektiv skattepligt, herunder vedrørende forskerordningen, kursgevinster og –tab samt aktieavancer og –tab flyttes fra skatteankenævnene til Landsskatteretten. Det foreslås, at klager over Skatteforvaltningen afgørelser om skønsmæssige ansættelser af moms for fysiske personer og dødsboer skal træffes af skatteankenævnene, som hermed og via afskaffelse af fritvalgsordningen samlet set tilføres flere sager.

Klagegebyret for skatte- og motorsager foreslås hævet fra 400 kr. til 1.000 kr. for at harmonisere gebyret med gebyret for klager over ejendomsvurderinger. Beløbet vil fortsat skulle tilbagebetales, hvis fx klagen afvises, eller klageren får helt eller delvis medhold.

Lovforslaget skal desuden ses i sammenhæng med, at der med ovennævnte aftale også er taget stilling til ankenævnsstrukturen på skatteområdet, herunder en ny struktur for skatteankenævnene, som skal bevare og fremtidssikre et stærkt lægmandselement med fokus på lokal forankring. Den nye skatteankenævnsstruktur tager udgangspunkt i den eksisterende struktur med kommunalt forankrede lægmænd, og suppleres med, at der med lovforslaget foreslås udpeget 10 medlemmer med skattefaglig indsigt.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Claus Bergelius Hvii, tlf. 7237 3755

Høring / Ny høring /Folketingets hjemmeside