Skatteministeriet
18. december 2018

L 161 - Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

(Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 161 - Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Lovforslaget har til formål at ligestille elafgiften for de liberale erhverv, som fremgår af bilag 1 til elafgiftsloven, med elafgiften for øvrige momsregistrerede virksomheder. Dermed får erhvervene mulighed for at opnå den lave procesafgift på lige vilkår med øvrige momsregistrerede erhverv.

Med initiativet undgås det, at danske virksomheder, som er kriseramte, potentielt skal betale en højere elafgift end i dag. Efter Europa-Kommissionens statsstøtteretsakter må virksomheder, som er kriseramte, som udgangspunkt ikke modtage støtte i form af afgifter, der er lempede i forhold til andre virksomheder. Så længe bilag 1 til elafgiftsloven eksisterer – hvormed visse liberale erhverv ikke er sidestillet med øvrige momsregistrerede erhverv – anser Europa-Kommissionen den høje sats på de liberale erhverv som den almindelige sats, mens processatsen anses som den lempede sats på erhverv.

Initiativet er aftalt mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti som led i Energiaftale af 29. juni 2018. Afskaffelsen af bilag 1 vil medføre en markant lempelse for de omfattede liberale erhverv, hvormed det for disse erhverv bliver billigere at drive virksomhed i Danmark.

Med lovforslaget foreslås det ligeledes at gennemføre tilpasninger af miljø- og energibeskatningslovene som følge af kravet i de nævnte statsstøtteretsakter fra Europa-Kommissionens om, at kriseramte virksomheder skal afskæres fra at modtage statsstøtte. Af hensyn til gennemsigtigheden i lovgivningen foreslås det, at kravet indarbejdes i de miljø- og energiafgiftslove, som indeholder afgiftslempelser, der udgør statsstøtte.

Nedsættelsen af elafgiften for liberale erhverv skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 375 mio. kr. i 2023 faldende til ca. 350 mio. kr. i 2025 (2019-niveau). De EU-retlige tilpasninger af miljø- og energibeskatningslovene skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser, idet statsstøttereglerne gælder umiddelbart, og der derfor alene er tale om en tydeliggørelse af gældende ret.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Niels Torpegaard Christensen, tlf. 7237 4854

Høring / Folketingets hjemmeside