Skatteministeriet
14. december 2018

L 132 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 132 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har den 30. november indgået aftale om finansloven for 2019. Forslaget har til formål at udmønte en del af denne aftale.

Med lovforslaget udvides den gældende nedsatte afgiftssats på elektricitet, der anvendes i elopvarmede helårsboliger, til også at omfatte sommerhuse, så der betales en nedsat afgift på 25 øre pr. kWh af det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. Herved ligestilles elopvarmede helårsboliger og elopvarmede sommerhuse. Afgiftsnedsættelsen vil gøre det billigere for danskerne at bruge deres sommerhuse. Derudover kan lempelsen styrke turismeerhvervet i Danmark, da udgifterne til at leje sommerhuse sænkes. Lempelsen har således til hensigt at øge aktiviteten i sommerhusområderne, særligt i vinterhalvåret, hvor der kræves meget el til opvarmning. 

Med lovforslaget nedsættes desuden afgiften på lystfartøjsforsikringer fra 1,34 pct. til 1 pct. årligt af den værdi, som lystfartøjet er forsikret for. Dermed bliver det billigere for bådejere at forsikre deres både. Nedsættelsen kan desuden potentielt indebære, at omfanget af danske både, der bliver sejlet til vinteropbevaring i udlandet, reduceres samt øge omsætningen inden for vedligeholdelse og klargøring af både i Danmark i mindre omfang.

Lovforslaget skønnes at indebære en finansårsvirkning i 2019 på 115 mio. kr. Det varige mindreprovenu skønnes at udgøre 95 mio. kr. (2019-niveau) umiddelbart og 70 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2019.

Yderligere henvendelse: Niels Torpegaard Christensen, tlf- 7237 4854

Høring / Folketingets hjemmeside