Skatteministeriet
21. november 2018

L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

(Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 12. november 2017 aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Lovforslaget har til formål at udmønte de elementer fra aftalen, der vedrører forbedring af vilkårene for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, forbedring af vilkårene for opsparing i investeringsinstitutter og forbedring af mulighederne for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter.

Formålet med lovforslaget er at styrke iværksætter- og aktiekulturen i Danmark ved at skabe gode rammer for at virksomheder kan udvikle sig til vækstvirksomheder og i den forbindelse at skabe et velfungerende marked for investering i aktier.

Lovforslaget indeholder på den baggrund et forslag om - under visse betingelser - at fritage medarbejderaktier m.v. for indkomstbeskatning ved tildelingen i nye, mindre virksomheder. I stedet beskattes en avance som aktieindkomst, når aktierne m.v. afstås.

Endvidere indeholder lovforslaget et forslag om at ensarte beskatningen af afkast fra aktiebaserede investeringsinstitutter. Efter forslaget skal personer medregne afkast fra aktiebaserede investeringsselskaber ved opgørelse af aktieindkomsten, hvor afkastet i dag medregnes ved opgørelse af kapitalindkomsten.

Derudover indeholder lovforslaget et forslag om at fritage udenlandske investorer for at betale dansk udbytteskat af afkastet ved investering i et dansk investeringsinstitut. Fritagelsen forslås betinget af, at det danske investeringsinstitut betaler 15 pct. i skat af de udbytter, som det danske investeringsinstitut modtager af instituttets investering i danske aktier. Dette forslag har til formål at tiltrække kapital til danske investeringsinstitutter.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2019, bortset fra de elementer, som vedrører medarbejderaktier, der foreslås at skulle sættes i kraft af skatteministeren, når medarbejderaktieordningen er godkendt som lovlig statsstøtte af Kommissionen. Det foreslås, at de elementer, der vedrører aktieindkomstbeskatning af afkast fra aktiebaserede investeringsselskaber, skal have virkning fra og med indkomståret 2020.

Samlet skønnes forslaget at medføre et årligt mindreprovenu på ca. 85 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd, når alle forslagets elementer er trådt i kraft fra 2020.

Høring / Folketingets hjemmeside

Yderligere henvendelse:Margrete Kiil, tlf. 7237 3442,  Andreas Bøgh Spuur, tlf. 7237 6466 - for så vidt angår de to dele af lovforslaget, der omhandler investeringsinstitutter, og til Niklas Jakob Skovgaard Larsen, tlf. 7237 3352 - for så vidt angår den del, der omhandler tildeling af medarbejderaktier.