Skatteministeriet
15. november 2018

L 101 - forslag til Investorfradragslov

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 101 - forslag til Investorfradragslov

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 12. november 2017 aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Lovforslaget har til formål at udmønte den del af denne aftale, der går ud på at indføre et investorfradrag.

Formålet med lovforslaget er at styrke iværksætterkulturen i Danmark og at give små og mellemstore unoterede virksomheder, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, lettere adgang til risikovillig kapital.

Lovforslaget indeholder på den baggrund regler om et investorfradrag for investeringer, hvorved personer erhverver kapitalandele i visse små og mellemstore unoterede selskaber, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase. Indskuddet af kapital kan ske ved direkte investering eller ved indirekte investering gennem en ny særlig type alternativ investeringsfond, en investorfradragsfond, der samtidig foreslås indført.

Investorfradraget giver personer, der investerer direkte i de omfattede virksomheder, mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til 400.000 kr. i hvert af indkomstårene 2019-2022 og halvdelen af investeringer for op til 800.000 kr. i indkomståret 2023 og frem. Ved indirekte investering gennem investorfradragsfonde vil halvdelen af investeringer for op til 125.000 kr. kunne fradrages i hvert af indkomstårene 2019-2022, mens der i indkomståret 2023 og frem vil være fradrag for halvdelen af investeringer for op til 250.000 kr.

Både ved direkte og indirekte investering udformes fradraget, så det får en skatteværdi på 30 pct. i en gennemsnitskommune.

Investorfradraget indebærer statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. En række af de krav, der skal være opfyldt, for at der kan opnås investorfradrag, har således deres baggrund i de krav, der gælder efter EU’s regler på området.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2019 og med virkning fra og med den 1. januar 2019.

Yderligere henvendelse:Chefkonsulent Peter Ambus, tlf. 7238 1545

Høring / Folketingets hjemmeside