Skatteministeriet
9. juli 2019

Forslag til Lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love

(Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til Lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love

Ved lovforslaget foreslås en tilpasning af tre statsstøtteordninger – DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen – der på skatterettens område er etableret til fordel for den maritime sektor. Tilpasningen skal bl.a. sikre, at ordningerne fortsat er i overensstemmelse med EU-retten og opfylder de krav, der følger af Kommissionens seneste afgørelsespraksis efter de maritime statsstøtteretningslinjer.

Kommissionens godkendelse af udvidelsen af DIS-ordningen ved lov nr. 359 af 29. april 2018 er betinget af, at der foretages visse ændringer af hele ordningen. Det foreslås derfor at lempe kravet om registrering i DIS, så søfolk, der arbejder på skibe, der er registeret i andre EU/EØS-medlemsstater, også kan omfattes af ordningen. Desuden foreslås det, at DIS-ordningen for færger forbeholdes personer, der er statsborgere i en EU/EØS-medlemsstat.

Refusionsordningen for sandsugere kan alene godkendes af Kommissionen, såfremt den bringes i overensstemmelse med EU-retten. Det foreslås derfor for det første at lempe kravet om registrering i Danmark samt at ophæve kravet om, at arbejdsgivere med hjemsted i en anden EU/EØS-medlemsstat, skal have fast driftssted i Danmark for at anvende ordningen. Endvidere foreslås det at begrænse ordningen til aktiviteter, der er berettiget til støtte efter retningslinjerne, og at nedsætte refusionssatsen.

Kommissionens godkendelse af udvidelsen af tonnageskatteordningen ved lov nr. 1886 af 29. december 2015 er betinget af, at ordningen på visse punkter justeres. På den baggrund foreslås bl.a., at der indføres visse begrænsninger i adgangen til at henføre indtægt ved udlejning af skibe uden besætning og ved virksomhed, der udøves i nær tilknytning til rederivirksomhed, til beskatning under ordningen. Desuden foreslås visse andre justeringer af ordningen for at sikre, at den anvendes efter hensigten.

Endelig foreslås en genfremsættelse af forslaget om at udvide sømandsfradraget til søfolk, der arbejder om bord på forsknings- og havundersøgelsesskibe, og forslaget om at ændre virkningstidspunktet for udvidelsen af tonnageskatteordningen ved lov nr. 1886 af 29. december 2015.

Det skønnes, at lovforslaget samlet set vil medføre et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 10 mio. kr. årligt (2019-niveau).

Yderligere henvendelse: Tatiana König Mortensen, tlf 7237 0529

Høring