Skatteministeriet
9. juli 2019

Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven

(Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven

Med lovforslaget skabes hjemmel til, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler ved bekendtgørelse, der gennemfører Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj

2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU, for så vidt angår obligatorisk automatisk ud- veksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger (DAC6).

Skatteplanlægning bliver stadigt mere avanceret, og medlemsstaterne har haft stadigt sværere ved at beskytte deres nationale skattegrundlag. Implementeringen af DAC6 skal medvirke til at modvirke aggressiv skatteplanlægning.

Lovforslaget indeholder således regler vedrørende obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseover- skridende skatteplanlægningsordninger. Automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder er afgørende for at kunne sikre, at myndighederne har adgang til de oplysninger, der er nødvendige for, at myndighederne kan træffe eventuelle foranstaltnin- ger, som kan modvirke aggressiv skatteplanlægning. Indberetning af oplysninger om po- tentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger vil derved kunne bi- drage positivt til bestræbelserne på at sikre en retfærdig beskatning i det indre marked.

Lovforslaget indebærer, at udbydere af potentielt aggressive grænseoverskridende skatte- planlægningsordninger pålægges at indberette oplysninger herom til Skatteforvaltningen med henblik på, at skatteforvaltningen vil kunne underrette andre medlemsstaters skatte- myndigheder om sådanne ordninger.

Ved lovforslaget skabes der endvidere hjemmel til, at skatteministeren vil kunne gennem- føre tilsvarende aftaler med lande uden for EU.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2020.

Yderligere henvendelse: Tina Charlotte Olsen, tlf. 7237 6710

Høring