Skatteministeriet
13. september 2019

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love

Lovforslaget har til formål at implementere skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justere definitionen af fast driftssted, give adgang til fra- drag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggøre muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser m.v.

Ændringen af CFC-reglerne har til formål på en afbalanceret måde at implementere skat- teundgåelsesdirektivets krav til de værnsregler, der skal hindre flytning af mobil indkomst til datterselskaber (”Controlled Foreign Companies” – CFC) i lavskattelande. Navnlig kræves det efter direktivet, at et moderselskab skal beskattes af den mobile indkomst i datterselskabet, hvis mere end 1/3 af datterselskabets indkomst er mobil indkomst, samt at også ”anden indkomst” fra immaterielle aktiver skal medregnes til CFC-indkomsten.

Det foreslås, at direktivets stramninger implementeres, uden at der ændres på den danske model for CFC-beskatning, hvor reglerne anvendes på alle datterselskaber, uanset hvor de er beliggende. Ellers ville reglerne inden for EU/EØS kun kunne anvendes på dattersel- skaber uden substans, hvilket ville udgøre en væsentlig svækkelse af værnet.

Samtidig foreslås en målretning af værnsreglerne, så de i højere grad alene beskatter ind- komst fra aktiver, der faktisk er flyttet.

Ændringen af reglerne om fast driftssted har til formål at implementere OECD’s anbefa- linger om fast driftssted. 

Ændringen vedrørende fradrag for endelige underskud har til formål at bringe selskabs- skattelovens regler i overensstemmelse med EU-retten som følge af en dom fra EU- Domstolen. 

Tydeliggørelsen af skønsadgangen ved transfer pricing-forhøjelser har til formålat sikre Skatteforvaltningens adgang til at skønne, når dokumentation ikke foreligger på tidspunk- tet for indsendelse af oplysningsskemaet. Samtidig foreslås, at transfer pricing-dokumen- tationen skal indgives samtidig med oplysningsskemaet.

Derudover indeholder lovforslaget visse mindre justeringer.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2020. Lovforslaget  er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Simon LInd, tlf. 7238 8950

Høring