Skatteministeriet
9. juli 2019

Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven

(Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven

Med lovforslaget foreslås en række tekniske ændringer på pensionsbeskatningsområdet.

Det foreslås at give pensionsinstitutter mulighed for at få adgang til information om udbetalinger fra ratepension og livrente mv. Disse udbetalinger spiller en rolle for muligheden for indbetalinger til aldersopsparing omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 48.000 kr. (2019-niveau). Adgang til information om udbetalingerne vil give pensionsudbyderne mulighed for at yde en fyldestgørende rådgivning af kunder, som påtænker at indbetale til aldersopsparing sidst i arbejdslivet.

Desuden foreslås det at smidiggøre reglerne for flytning af årets indbetalinger mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepensioner og aldersopsparinger. Det vil lette administrationen hos både pensionsinstitutter og myndigheder.

Det foreslås endvidere at justere reglerne for omstruktureringer af pensionsinstitutter. De gældende regler har som følge af samspillet mellem pensionsafkastbeskatningsloven og selskabsskatteloven i visse tilfælde utilsigtede konsekvenser, da omdannelse af en pensionskasse m.v. til et livsforsikringsselskab kan medføre en beskatning af pensionskassens tidligere beskattede egenkapital, som i den forbindelse overdrages. Forslaget vil give pensionsinstitutterne øget fleksibilitet i forbindelse med omstruktureringer og mulighed for at undgå, at samme afkast beskattes to gange som følge af en omstrukturering.

Endelig foreslås mindre, tekniske justeringer af pensionsbeskatningsloven.

Det skønnes, at lovforslaget samlet set vil ikke vil have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 15. december 2019.

Yderligere henvendelse: Niklas Jakob Skovgaard Larsen, tlf. 7237 3352

Høring