Skatteministeriet
21. februar 2019

Forslag til lov om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love

(Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunkt for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række special-skibsaktiviteter)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslaget udmønter den del af aftalen om finansloven for 2019 indgået af regeringen med Dansk Folkeparti, der omhandler indførelse af en sælgerpantebrevsmodel. Forslaget skal bidrage til at lette købers mulighed for at rejse den fornødne finansiering og dermed styrke mulighederne for generationsskifte.

Herudover består lovforslaget af tre delelementer, som virker uafhængigt af hinanden, men som medvirker til at fremme regeringens arbejde for aktivt at varetage Danmarks interesser gennem dansk medlemskab af internationale organisationer og samtidig bidrager til, at Danmark er en stærk og troværdig partner i multilaterale samarbejder.

Det foreslås at udvide sømandsfradraget til søfolk om bord på forsknings- og havundersøgelsesskibe. Udvidelsen har været efterspurgt af branchen, idet disse skibe – på samme måde som øvrige dele af søfartssektoren – udsættes for hård international konkurrence. Sømandsfradraget er godkendt af Europa-Kommissionen som forenelig statsstøtte, og den foreslåede udvidelse vil ligeledes skulle godkendes. Desuden foreslås en ændring af virkningstidspunktet for udvidelsen af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter. Dette er en forudsætning for, at udvidelsen, som er godkendt som forenelig statsstøtte af Kommissionen, kan sættes i kraft af skatteministeren med virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2017 eller senere.

Det foreslås endvidere – for at sikre overensstemmelse med internationale OECD-standarder – at forlænge den periode, grundlaget for indberetningerne vedrørende finansielle konti med tilknytning til udlandet skal opbevares. Efter gældende ret udløber opbevaringsperioden 5 år efter udløbet af det år, indberetningen vedrører. Imidlertid skal grundlaget efter de internationale standarder opbevares i mindst 5 år regnet fra udløbet af indberetningsfristen.

Endelig foreslås det at forhøje det nuværende skattefrie bundfradrag på 10.000 kr. for ydelser til personer fra godkendte fonde m.v., der støtter socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde. Dette skal sikre, at fradraget føres op på et niveau, som regeringen finder passende og rimeligt, ligesom fradragsgrænsen fremover vil følge indkomstudviklingen i lighed med en række andre beløb i skattelovgivningen.

Den del af lovforslaget, som vedrører pantebrevsmodellen, skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 70 mio. kr. i 2020, 60 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022 og varigt 15 mio. kr. De øvrige elementer i lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Tatiana Mortensen, tlf. 7237 0529

Høring