Skatteministeriet
2. oktober 2018

Lovforslag 2018-19

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2018-19

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2018-19

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af
forslaget.

Forslag til justering af reglerne om omkostningsgodtgørelse i sager om klage over afgørelser om tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat
Høring

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
(Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet)
Høring

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Resumé / Høring

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love
Resumé / Høring

Lovforslag om ændring af skatteforvaltningsloven (tidligere L 212)
(Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet - Retssikkerhedspakke IV)
Resumé / Høring / Ny høring/ Folketingets hjemmeside

Lovforslag om ændring af lov om inddri- velse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven
(Kommunale forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse,
restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved
inddri- velse i udlandet og ophævelse af fradragsret for renter af fordringer
under inddrivelse m.v.)
Resumé / Høring

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven
(Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og –tab på hybrid kernekapital m.v.)
Resumé / Høring 

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og tinglysningsafgiftsloven
(Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.)
Resumé Høring

Forslag til Lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
(Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe) 
Resumé / Høring

Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,
ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven
(Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af
pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.)
Resumé / Høring

Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven
(Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ord- ninger)
Resumé / Høring

Forslag til Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
(Digitale salgsregistreringssystemer og æn- dring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredje- landsstatsborgere)
Resumé / Høring

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Styrket regelefterlevelse på motorområdet og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet m.v.)
Resumé / Høring

L 233 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven
(Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og –tab på hybrid kernekapital m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 225 - Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love
(Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunkt for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 224 - Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
(Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 223 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgifts- loven
(Godtgørelse af punktafgifter til visse organisati- oner m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehan- del og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og æn- dringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 222 - Lovforslag om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven
(Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.)
Resumé / Høring /Folketingets hjemmeside 

L 213 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om retsafgifter
(Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love 
(Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug)
Resumé Høring / Folketingets hjemmeside

L 162 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love
(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 161 - Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, forslag til lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
(Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 160 - Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og
overskudsflytning
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 146 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven.   
(Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og visse øer, indførelse af ø-fradrag i yderkommuner og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).   
Resumé / Høring Folketingets hjemmeside                 

L 145-  Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven.
(Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 132 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lystfartøjsforsikringsafgiftsloven og lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer.
(Lempet elvarmeafgift for sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 120 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
(Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 116 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven.
(Udskydelse af indfasning af registreringsafgiften på eldrevne køretøjer m.v.).
Folketingets hjemmeside

L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
(Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.                       
(Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 103 - Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer.
(Afgiftssaneringspakke m.v.).
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside

L 102 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, personskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om et indkomstregister
(Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 101 - Forslag til Investorfradragslov
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 100 - Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil.
(Justering af spilaftale).    
Resumé / HøringFolketingets hjemmeside                  

L 86 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.
(Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 34 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten
mellem de nordiske lande
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 33 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 32 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 31 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsover-enskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 30 - Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort
(Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.)
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 29 - Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler
(Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.)
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 28 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 26 - Forslag til aktiesparekontolov
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside

L 25 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love
(Initiativer mod sort arbejde m.v.)
Høring / Resumé / Folketingets hjemmeside