Skatteministeriet
9. februar 2018

Resumé af forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

(Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé af forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Dansk folke-parti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-keparti har indgået "Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse" af 8. juni 2017 om en række tiltag, der sikrer grundlaget for en sikker og effektiv fremadrettet inddrivelse af gæld til det offentlige.

Det er vigtigt for regeringen og aftaleparterne at nedbringe den uholdbart store gæld til det offentlige og medvirke til at genoprette borgernes tillid til skattevæsenet. Det er ikke rimeligt, at andre borgere skal betale for dem, der ikke betaler deres gæld til det offentlige.

Lovforslaget er en udmøntning af den del af aftalen, der vedrører forenkling af inddrivel-seslovgivningen, forhøjelse af den øvre grænse for procentsatsen for lønindeholdelse og styrket indsat mod skyldnere bosat i udlandet.

Da erfaringerne med udviklingen af det suspenderede it-system EFI/DMI har vist, at det er særdeles vanskeligt at tilpasse et nyt it-system til en kompleks og omfattende lovgiv-ning, er regeringen og aftaleparterne enige om, at der er behov for yderligere forenkling og tilpasning af reglerne på inddrivelsesområdet for at sikre udviklingen af en effektiv it-understøttelse og efterfølgende administration af inddrivelsesopgaven.

Det er derfor fundet nødvendigt at fastsætte klarere og enklere regler på en række områ-der, der understøtter den fremtidige administration samt de næste faser af udviklingen af det nye it-system, hvor it-systemet bl.a. udbygges til at kunne håndtere betalingsevnebe-regning, lønindeholdelse og forældelse. Endvidere har en række analyser afdækket proble-mer med de data, som fordringshaverne skal angive ved oversendelse af en fordring til inddrivelse, hvilket har nødvendiggjort fastsættelse af klare og enkle regler for de oplys-ninger, restanceinddrivelsesmyndigheden skal lægge til grund ved iværksættelse af inddri-velse, således at opgave- og ansvarsfordelingen mellem restanceinddrivelsesmyndigheden og fordringshaverne bliver tydeligere og kan skabe grundlag for et bedre og enklere sam-arbejde.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juni 2018.

Lovforslaget er med til at sikre digitaliser- og administrerbare regler for den fremtidige inddrivelse. Dermed er lovforslaget med til at forhøje inddrivelseseffektiviteten og inddri-velsesprovenuet i fremtiden, hvilket dog ikke kan kvantificeres nærmere.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Allan Caspersen, tlf. 7237 0317

Høring