Skatteministeriet
10. oktober 2017

L 64 - Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

(Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 64 - Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Som en del af regeringens Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning forslås det med nærværende lovforslag at sikre klarere rammer for skattebetalingen ved at ophæve SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver, når forudsætningerne for svaret er korrekte. Derved skabes der større vished om de tilsagn, som SKAT giver til borgere og virksomheder.

Med lovforslaget foreslås det endvidere at ensrette værnetingsreglerne ved borgerens indbringelse af afgørelser for domstolene, som er truffet af en administrativ klageinstans på Skatteministeriets område. Herefter skal alle sager om skatte-, told- og afgiftsspørgsmål, der indbringes for domstolene, anlægges ved den retskreds, hvor Skatteministeriets modpart har hjemting. Dermed styrkes borgerens retssikkerhed, idet det i geografisk henseende bliver lettere at indbringe en administrativ afgørelse på skatteområdet for domstolene.  

Derudover indeholder lovforslaget forslag om at udvide skattefritagelsen for statslige godtgørelser til asbestofre og til deres efterladte, hvis asbestofrene selv er afgået ved døden under en offentlig myndigheds behandling af asbestofrets sag om godtgørelse.

Endelig indeholder lovforslaget to mindre konsekvensrettelser af teknisk karakter i skatteforvaltningsloven og ligningsloven.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Camilla Dyhr, tlf. 7237 6373

Høring / Folketingets hjemmeside