Skatteministeriet
3. maj 2018

L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

Lovforslaget har til formål at justere retstilstanden på en række områder inden for erhvervsbeskatningen.

Med henblik på at skabe klare og enkle regler, så virksomheder og borgere ikke pålægges uhensigtsmæssige eller utilsigtede økonomiske eller administrative byrder, foreslås det:

  • at justere reglerne for, hvornår der udøves erhvervsmæssig virksomhed med fast driftssted i Danmark med henblik på at sikre, at Danmark er attraktivt at investere i for udenlandske investorer.
  • at indføre regler om beskatning af beløb, som pengeinstitutter m.v. videregiver til deres kunder som følge af modtagne provisioner m.v. fra et investeringsinstitut.
  • at justere adgangen til at få godtgjort moms af godtgjorte energiafgifter.
  • at udvide reglen om modregning af indeholdt udbytteskat i årets indkomstskat, så den også omfatter udenlandske personer og selskabers faste driftssteder i Danmark.
  • at indføre mulighed for, at andelskasser skattefrit kan fusionere med et aktieselskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed.

For at bringe erhvervsbeskatningen i overensstemmelse med EU-retten foreslås det:

  • at justere beskatningen af udenlandske pensionsinstitutters investering i fast ejendom i Danmark.
  • at justere reglerne om tynd kapitalisering.
  • at justere reglerne for momsfritagelse for selvstændige grupper.

Dernæst indeholder lovforslaget elementer, der sigter mod at skabe klare og robuste regler på erhvervsbeskatningsområdet. Lovforslaget indeholder således forslag om:

  • at sikre klare regler for beskatning af afståelsessummer.
  • at udvide en værnsregel, der skal sikre, at skattepligtige udbytter ikke konverteres til skattefrie aktieavancer.

Endelig indeholder lovforslaget to forskellige justeringer af afgiftsreglerne, henholdsvis en ny standard for måling af bilers brændstofforbrug og en mindre justering af ølmoderationsordningen, samt en tydeliggørelse af satserne for den grønne ejerafgift for personbiler.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2018. Lovforslaget er dermed omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Karin Skov Nilausen, tlf. 7237 0730

Høring / Folketingets hjemmeside