Skatteministeriet
4. oktober 2017

L 18 - Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

(Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 18 - Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

Der foreslås en række initiativer på motorområdet med henblik på at forenkle regler og fjerne uhensigtsmæssigheder og barrierer for en enkel udøvelse af offentlige funktioner. I hovedpunkter foreslås følgende ændringer.

  • For autocampere nedsættes kravet om egentlige sovepladser fra fire til to. De ekstra sovepladser indrettes i dag i vidt omfang med henblik på afgiftsberigtigelsen, frem for til tilfredsstillelse af et faktisk behov. Ændringen skal imødegå værdispild.
  • Den afgiftspligtige værdi af et veterankøretøj, som i dag fastsættes til 40 pct. af køretøjets nypris, fastsættes i stedet til køretøjets handelspris, dog fortsat maksimalt 40 pct. af nyprisen. Herved sikres, at reglerne om veteranbiler ikke medfører højere afgifter end de almindelige regler om brugte biler.
  • Reglerne om brug af prøveskilte og prøvemærker på ikke-registrerede køretøjer tilpasses, så reglerne bedre kan rumme anerkendelsesværdige formål, og overflødige eller uhensigtsmæssige regler fjernes. Det foreslås bl.a., at prøveskilte og prøvemærker kan bruges til kørsel i forbindelse med leasing og klargøring, og at SKAT bemyndiges til at fastsætte en karensperiode, hvis et prøveskilt inddrages.
  • Der indføres en hjemmel til, at skatteministeren kan bemyndige private aktører til at udskrive prøvemærker. Ændringen medfører lettere adgang til prøvemærker og færre ekspeditioner hos SKAT.
  • Reglerne om brug af prøveskilte og prøvemærker samt reglerne om registrering af motorredskaber, køretøjer, der skal anvendes uden for offentlige veje, og køretøjer, der skal bruges i forbindelse med officielle statslige arrangementer flyttes fra bekendtgørelse til lovniveau. I den forbindelse ændres reglerne, så en gaffeltruck ikke kan bruges på offentlig vej på baggrund af trafiksikkerhedshensyn.
  • Der indføres en mulighed for, at en offentligt ansat, der skal kontrollere eller fjerne et køretøj som led i sit hverv, kortvarigt skal kunne føre et uregistreret køretøj m.v. for eksempelvis at fjerne et køretøj fra vejbanen. Formålet er at sikre smidig afvikling af embedsfunktioner samt at højne trafiksikkerheden.
  • Forsvaret skal fremover kunne autoriseres til at registrere og afmelde egne køretøjer i Køretøjsregisteret. Der er tale om en administrativ lettelse, ligesom forsvaret får bedre muligheder for at styre deres flåde af biler.
  • Endeligt foreslås, at afgiftssatsen for afgiftspligtig gas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof, justeres, så satsen fremover svarer til satsen for dieselolie målt efter energiindhold. Der er tale om en mindre korrektion.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Anne Rønne Hansen, tlf. 7238 2184

Høring / Folketingets hjemmeside