Skatteministeriet
28. februar 2018

L 171 - forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

(Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift og ejendomsværdiskat m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 171 - forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lovforslaget er første del af udmøntningen af forliget Tryghed om boligbeskatningen, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 2. maj 2017. Med lovforslaget udmøntes de dele af forliget, der vedrører indførelse af en midlertidig indefrysningsordning og et forsigtighedsprincip:

  • Midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det foreslås, at der indføres en midlertidig indefrysningsordning, hvorefter kommunerne automatisk skal yde lån til betaling af alle nominelle stigninger udover 200 kr. i grundskylden for ejerboliger i forhold til 2017. Den enkelte boligejers løbende betaling af grundskyld vil dermed ikke stige fra niveauet i 2017. Lånet er rentefrit, og der skal ikke stilles sikkerhed ved pant i ejendommen. Ved ejerskifte af ejendommen, bortset fra ejerskifte mellem ægtefæller, forfalder lånet til betaling. Desuden reguleres lånet ved ændringer af ejendommens grundareal, anvendelse eller planforhold.
  • Forsigtighedsprincip. Det foreslås at indføre et forsigtighedsprincip, hvorefter grundlaget for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat fastsættes til 80 pct. af ejendoms-, grund- og forskelsværdierne. Den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, kommer hermed ejendomsejerne til gode, ved at grundlaget for beskatningen fastsættes lavere end selve vurderingen. Forsigtighedsprincippet skal gælde fra det tidspunkt, hvor vurderingerne i det nye ejendomsvurderingssystem anvendes som grundlag for beskatningen, dvs. fra 2018 (ejerboliger) og 2019 (andre ejendomme).

 Herudover indeholder lovforslaget forslag til præciseringer og justeringer af lovgivningen vedrørende de nye vurderinger, forslag om at indføre mulighed for delvis implementering af Grunddataprogrammets ejendomsdel (GD1) samt forslag til ændring af boligstøtteloven som konsekvens af forslaget om en midlertidig indefrysningsordning.

Det skønnes, at lovforslaget isoleret set medfører et mindreprovenu efter tilbageløb stigende fra 0,1 mia. kr. i 2018 til 1,3 mia. kr. i 2020. Heraf ventes ca. 0,3 mia. kr. i 2020 ikke at blive realiseret som følge af senere lovforslag, der udmønter den sidste del af boligforliget. Lovforslaget ventes at medføre samlede administrative merudgifter for SKAT på ca. 11,5 mio. kr. Håndteringen af lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne skal forhandles med de kommunale parter.

Yderligere henvendelse: Nanna Lykkegaard Therkelsen, tlf. 7237 3393

Høring / Folketingets hjemmeside