Skatteministeriet
4. oktober 2017

L 17 - Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven

(Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 17 - Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven

Centrale dele af den infrastruktur, der anvendes ved produktion af olie og gas i Nordsøen, er nedslidt og står over for en omfattende renovering, herunder blandt andet Tyrafeltets anlæg, som står for 90 pct. af den danske produktion af gas.

Den 22. marts 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF derfor en politisk aftale om bl.a. en midlertidig lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed. Aftalen skal sikre genopbygningen af Tyrafeltets anlæg og generelt skabe større sikkerhed for, at de resterende ressourcer i Nordsøen hentes op.

Forslaget, der udmønter en del af denne politiske aftale, har følgende hovedelementer:

  • Kulbrinteproducenterne skal i et vindue, der omfatter perioden 2017-2025, kunne vælge at opgøre kulbrinteindkomsten efter en ordning, der indebærer en forhøjelse af satserne for afskrivning og kulbrintefradrag for investeringer i produktionsplatforme mv. samt en fremrykning fra ibrugtagningstidspunktet til betalingstidspunktet i relation til, hvornår der kan påbegyndes afskrivninger og foretages kulbrintefradrag.
  • Der introduceres en tillægsskat, hvis formål er at lade de kulbrinteproducenter, der har valgt at gøre brug af ordningen, helt eller delvist betale skattelempelsen tilbage i tilfælde af høje oliepriser.
  • På grund af ordningen med en tilbagebetaling af skattelempelserne via en tillægsskat vil det være valgfrit, om de kulbrinteskattepligtige gør brug af ordningen.
  • Forskudsmomsordningen afskaffes, og provenuet herfra indgår som element i finansieringen af skattelempelserne.

Mindreprovenuet ved lempelserne af kulbrinteskatten i investeringsvinduet varierer markant over årene og udgør efter tilbageløb mellem ca. 100 mio. kr. og ca. 1.540 mio. kr. frem til 2025. Hvis olieprisen stiger væsentligt, således at den ovennævnte tillægsskat udløses, vil mindreprovenuet blive reduceret og eventuelt helt elimineret.

Omvendt skønnes afskaffelsen af forskudsmomsordningen at tilvejebringe et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 150 mio. kr. i 2018 stigende til ca. 470 mio. kr. i 2025 (2017-niveau).

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018 og er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer. For så vidt angår skattelempelserne i investeringsvinduet foreslås de i overensstemmelse med den politiske aftale at have virkning allerede i indkomståret 2017.

Det er aftalt med DUC, at DUC inden udgangen af 2017 skal meddele energi-, forsy-nings- og klimaministeren, at der er truffet endelig beslutning om fuld genopbygning af Tyra-feltet. Det er forudsat af regeringen, at den endelige beslutning vedrørende Tyra-feltets fulde genopbygning foreligger, inden lovforslaget endeligt vedtages.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Kim Lundgaard Hansen, tlf. 7238 8802

Høring / Folketingets hjemmeside