Skatteministeriet
4. oktober 2017

L 15 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer

(Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 15 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer

Regeringen har stor fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet. Regeringen har siden sin tiltrædelse fået gennemført Retssikkerhedspakke I, som bl.a. afskaffede SKATs beføjelse til at foretage kontrol på privat grund, og i december 2016 gennemført Retssikkerhedspakke II, hvor der bl.a. genindføres omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Som led i Retssikkerhedspakke II blev der endvidere skabt bred opbakning til oprettelse af et skattekontor hos Folketingets Ombudsmand.

Til yderligere forbedring af retssikkerheden på skatteområdet foreslår regeringen ved Retssikkerhedspakke III en gennemgribende revision og modernisering af skattekontrolloven med henblik på at sikre effektive, klare og tidssvarende kontrolhjemler samt opnå en mere hensigtsmæssig struktur.

Lovforslaget indeholder de konsekvensændringer af teknisk karakter m.v., der er behov for at gennemføre i den forbindelse. En række bestemmelser i andre love indeholder henvisninger til bestemmelser i den gældende skattekontrollov, som foreslås ophævet eller eventuelt videreført under ændrede paragrafnumre i den nye skattekontrollov og den nye skatteindberetningslov.

Med henblik på bekæmpelse af international skatteunddragelse indeholder lovforslaget nye oplysningspligter for finansielle virksomheder og de aktører, der i øvrigt er omfattet af oplysningspligterne i hvidvasklovgivningen. SKAT får samtidig adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskreglerne.

Lovforslaget skønnes at medføre engangsomkostninger til systemtilretninger af SKATs it-systemer på ca. 2,5 mio. kr. (udgiftsbaseret), som afskrives over en 5-årig periode (2019-2023). Dertil kommer engangsudgifter til ekstern bistand til opdatering af informationsmateriale og medieindrykninger på ca. 0,9 mio. kr. i 2018 samt et mindre ressourcetræk i SKAT til opdatering af informationsmateriale, vejledninger, SKATs hjemmeside, m.v.

Forslagene om nye oplysningspligter for finansielle virksomheder og de aktører, der i øvrigt er omfattet af oplysningspligterne i hvidvasklovgivningen, samt SKATs adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskreglerne, foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018.

Lovforslagets øvrige bestemmelser, som knytter sig til forslag til skattekontrollov og forslag til skatteindberetningslov, foreslås at træde i kraft den 1. januar 2019.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Hanne M. Christensen, tlf. 7237 7259

Høring / Folketingets hjemmeside