Skatteministeriet
4. oktober 2017

L 13 - Forslag til skattekontrollov

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 13 - Forslag til skattekontrollov

Regeringen har stor fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet. Regeringen har gennemført Retssikkerhedspakke I, som bl.a. afskaffede SKATs beføjelse til at foretage kontrol på privat grund, og i december 2016 gennemført Retssikkerhedspakke II, hvor der bl.a. genindføres omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Som led i Retssikkerhedspakke II blev der endvidere skabt bred opbakning til oprettelse af et skattekontor hos Folketingets Ombudsmand.

Til yderligere forbedring af retssikkerheden på skatteområdet foreslår regeringen ved Retssikkerhedspakke III en gennemgribende revision og modernisering af skattekontrolloven med henblik på at sikre effektive, klare og tidssvarende kontrolhjemler samt opnå en mere hensigtsmæssig struktur. Lovforslaget indeholder bl.a. følgende retssikkerhedsmæssige forbedringer: 

  • Kontrolhjemlerne præciseres. Den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning vedrører kun den skattepligtiges egen ansættelse, mens oplysninger om andre erhvervsdrivende hører under bestemmelsen om krydsrevision. Finansielle virksomheder og advokater får selvstændige udtømmende bestemmelser om oplysningspligt, så grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt tydeliggøres. Teleselskabers oplysningspligt om borgernes brug af mobiltelefon afskaffes.
  • Selvangivelsesbegrebet afskaffes og erstattes af et mere tidssvarende oplysningsbegreb.

Således erstattes selvangivelsesblanketten af et oplysningsskema.

  • Bestemmelsen om en skønsmæssig ansættelse uden for transfer pricing-området udbygges med angivelse af grundlaget for den skønsmæssige ansættelse.
  • Det lovfæstes, at SKAT kan afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv, hvis der er mistanke om en væsentlig risiko for fejl eller misbrug. Den pågældende får adgang til at klage til Landsskatteretten.

Ud over at videreføre en række bestemmelser i en sproglig mere klar form, går forslaget endvidere ud på at udskille indberetningsbestemmelserne i den gældende lov i en ny skatteindberetningslov, således at den ny skattekontrollov kommer til at indeholde bestemmelserne om de skattepligtiges pligter i forhold til at oplyse SKAT om den skattepligtige indkomst, om SKATs kontrolbeføjelser og om straf for overtrædelse af lovens pligter.

Det vurderes, at lovforslaget medfører løbende udgifter fra 2019 og frem på ca. 1,5

mio. kr. Dertil kommer engangsudgifter på ca. 10,5 mio. kr. og ca. 1, 5 mio. kr. til uddannelse af medarbejdere og opdatering af vejledninger.  Forslaget medfører ikke nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer og foreslås at træde i kraft den 1. januar 2019.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Hanne M. Christensen, tlf. 7237 7259

Høring / Folketingets hjemmeside