Skatteministeriet
26. februar 2018

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedr. tilbagebetalte provisioner, hjemmel til godtgørelse af moms af godtgjorte energiafgifter, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsfondes investeringer i fast ejendom, vedrørende tynd kapitalisering og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

Lovforslaget har til formål at justere retstilstanden på en række områder inden for erhvervs beskatningen. 

Med henblik på at skabe klare og enkle regler, så virksomheder og borgere ikke pålægges uhensigtsmæssige eller utilsigtede økonomiske eller administrative byrder, foreslås det:

  • at justere reglerne for, hvornår der udøves erhvervsmæssig virksomhed med fast driftssted i Danmark med henblik på at sikre, at Danmark er attraktivt at investere i for udenlandske investorer.
  • at indføre regler om beskatning af beløb, som pengeinstitutter m.v. skal videregive til deres kunder efter reglerne om tilbagebetaling af formidlingsprovision.
  • at justere adgangen til at få godtgjort moms af godtgjorte energiafgifter.
  • at udvide reglen om modregning af indeholdt udbytteskat i årets indkomstskat, så den også omfatter udenlandske personer og selskabers faste driftssteder i Danmark.
  • at indføre mulighed for, at andelskasser skattefrit kan fusionere med et aktieselskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed.

For at bringe erhvervsbeskatningen i overensstemmelse med EU-retten foreslås det:

  • at justere beskatningen af udenlandske pensionsinstitutters investering i fast ejen- dom i Danmark.
  • at justere reglerne om tynd kapitalisering.
  • at justere reglerne for momsfritagelse for selvstændige grupper.

Endelig indeholder lovforslaget elementer, der sigter mod at skabe klare og robuste regler på erhvervsbeskatningsområdet. Lovforslaget indeholder således forslag om:

  • at sikre klare regler for beskatning af afståelsessummer.
  • at udvide en værnsregel, der skal sikre, at skattepligtige udbytter ikke konverteres til skattefrie aktieavancer.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2018. Lovforslaget er dermed omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Sune Fomsgaard, tlf. 7237 0907

Høring