Skatteministeriet
14. september 2018

Forslag til lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

(EF-voldgiftskonventionen) (Implementering af direktiv om skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske Union)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

Lovforslaget har til formål at implementere Rådets direktiv (EU) 2017/1852 om skattet- vistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske Union.

Rådet vedtog den 10. oktober 2017 et direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU. Direktivet indebærer, at sager, hvor landenes skattemyndigheder ikke kan enes om beskatningen, hvilket resulterer i dobbeltbeskatning, vil kunne afgøres ved voldgift, hvor sagen vil skulle behandles af et såkaldt rådgivende udvalg bestående af uafhængige personer efter nærmere regler i direktivet. Sådan behandling er allerede mulig efter EU-voldgiftskonventionen, for så vidt angår dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne selskabers overskud (transfer pricing-korrektioner), men direkti- vet udvider området for brug af voldgift, og processerne effektiviseres.

I overensstemmelse med direktivet foreslås det at indføre klageregler i forbindelse med dobbeltbeskatning, hvor to eller flere EU-lande er involveret, regler for løsning af tvister om dobbeltbeskatning mellem medlemsstaternes skattemyndigheder ved gensidig aftale og regler om løsning (gennem voldgift) af tvister mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder (skattemyndigheder), som medlemsstaterne ikke kan løse indbyrdes.

Forslaget vil styrke borgere og virksomheders muligheder for at klage og få afgjort tvister i forbindelse med dobbeltbeskatning, hvor to eller flere EU-lande er involveret. Forslaget vil derved sikre gode retslige rammevilkår og reducere efterlevelsesbyrden og retsomkost- ningerne for selskaber og borgere, der er aktive i EU, for så vidt angår deres grænseover- skridende aktiviteter.

Forslaget vil medføre begrænsede merudgifter til processer i forbindelse med de sager, der fremadrettet afgøres ved voldgift. Til gengæld vil forslaget medføre en begrænset re- duktion af procesudgifter i forbindelse med domstolssager, som følge af, at sagerne i ste- det afgøres ved voldgift.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 30. juni 2019.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Andreas Bo Larsen, tlf. 7237 0363

Høring